ข่าว

วิดีโอ

ดีเดย์เทอม 2 ปี 59 ปรับโครงสร้างเวลาเรียน

บังคับสอน “ภาษาต่างประเทศ-คณิต-ไทย” ทุกวัน รอถกมาตรฐานตำรา

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดภายว่า จากการประชุมการบริหารหลักสูตรภายใต้นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และการพัฒนาคุณภาพหนังสือเรียน ที่ประชุมได้มีมติให้ปรับโครงสร้างตารางเรียนของนักเรียนชั้น ป.1-3 ให้วิชาภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ต้องมีชั่วโมงสอนอย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อวัน ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและวิชาอื่นๆจะยังคงมีชั่วโมงเรียนเช่นเดิม และเพิ่มการบูรณาการเข้ากับโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้วย ซึ่งโครงสร้างนี้จะเริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ทั้งนี้ ในส่วนของการปรับโครงสร้างตารางเรียนของชั้นเรียนอื่นๆตั้งแต่ ป.4 จนถึง ม.6 นั้น ยังคงอยู่ระหว่างการหารือ โดยต้องดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของประเทศและกรอบที่วางไว้

รมช.ศึกษาธิการกล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังได้หารือถึงการกำหนดแนวทางมาตรฐานของแบบเรียนทุกรายวิชา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประเทศอังกฤษและสิงคโปร์ ที่จะแนะนำว่าแบบเรียนที่ดีและได้มาตรฐาน ควรจะมีลักษณะอย่างไร อาทิ แบบเรียนที่เหมาะกับช่วงวัย มีวัตถุประสงค์ที่จะได้รับจากแบบเรียนที่ชัดเจน ซึ่งเมื่อได้แนวทางดังกล่าวแล้วจะมีการอบรมเพื่อชี้แจงให้ทุกสำนักพิมพ์ทราบแนวทางดังกล่าว ทั้งนี้ จะไม่มีการบังคับว่าจะต้องพิมพ์ในรูปแบบใด แต่กระทรวงศึกษาธิการจะตั้งคณะกรรมการกลางขึ้นมา เพื่อตรวจสอบแบบเรียนของแต่ละสำนักพิมพ์ทั้งรัฐและเอกชน ว่าคุณภาพของแบบเรียนอยู่ในเกณฑ์ใด โดยอาจจะแบ่งลำดับเป็นดีมาก ดีปานกลาง น้อย ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นทุกสำนักพิมพ์ให้กระตือรือร้นที่จะพิมพ์แบบเรียนที่มีคุณภาพในทุกวิชามากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของวิชาสังคมศึกษาที่มักมีปัญหา แบบเรียนต้องผ่านการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ นักจิตวิทยาด้านเด็กก่อนที่เข้าสู่คณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานว่าแบบเรียนเหมาะกับเด็กแต่ละช่วงวัยหรือไม่ โดยเชื่อว่าถ้าประเทศมีแบบเรียนที่ดีจะมีผลต่อการปฏิรูปการศึกษาแน่นอน เพราะครูส่วนใหญ่จะสอนตามแบบเรียน ถ้าแบบเรียนดีและมีมาตรฐานเด็กจะได้รับประโยชน์.

จากการประชุมการบริหารหลักสูตรภายใต้นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และการพัฒนาคุณภาพหนังสือเรียน ที่ประชุมได้มีมติให้ปรับโครงสร้างตารางเรียนของนักเรียนชั้น ป.1-3 ให้วิชาภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ต้องมีชั่วโมงสอนอย่างน้อย 4 ก.ค. 2559 00:07 4 ก.ค. 2559 00:07 ไทยรัฐ