ข่าว

วิดีโอ

54 มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่เร่งปรับยุทธศาสตร์

น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ 54 แห่งได้มีการทำความเข้าใจถึงหลักการและแนวคิดของการปรับยุทธศาสตร์ อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) 9 แห่ง ได้กำหนดอัตลักษณ์ร่วมกันคือ การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เป็น 5 กลุ่ม อาทิ 1.แผนพัฒนากำลังคนระบบขนส่งทางบก อากาศ ทะเล และระบบราง 2.โครงการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 3.โครงการบริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและโครงการเกษตรอาหาร 4.โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา และ 5.โครงการเพื่อสังคม ขณะที่กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) 38 แห่ง นำเสนอการปรับยุทธศาสตร์ 5 กลุ่มเช่นกัน อาทิ 1.การผลิตครู 2.เกษตร อาหาร สิ่งแวดล้อม 3.อุตสาหกรรมบริการและการจัดการท่องเที่ยวชุมชน 4.วิทยาศาสตร์สุขภาพและการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย และ 5.การจัดการด้านสังคม เป็นต้น ส่วน ม.สวนดุสิต ม.นครพนม ม.กาฬสินธุ์ ได้ข้อยุทธศาสตร์ อย่างไรก็ตาม แผนการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ กำหนดต้องให้แล้วเสร็จในเดือน ก.ย.นี้ เพื่อนำไปบรรจุในแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2574)

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ 54 แห่งได้มีการทำความเข้าใจถึงหลักการและแนวคิดของการปรับยุทธศาสตร์ อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) 9 แห่ง ได้กำหนดอัตลักษณ์ร่วมกันคือ 4 ก.ค. 2559 00:07 4 ก.ค. 2559 00:07 ไทยรัฐ