ข่าว

วิดีโอ

นักสื่อสารมวลชน รุ่น 1

โดย ซี.12

สถาบันพระปกเกล้า เปิดหลักสูตรวุฒิบัตรความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักสื่อสารมวลชน ประเดิมเป็นรุ่นที่ 1

โครงการนี้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวุฒิบัตร ดังต่อไปนี้

1.นายวุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็น กรรมการที่ปรึกษา 2.นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็น ประธานกรรมการ 3.นายจำลอง สิงโตงาม กรรมการ 4.นายธนภน วัฒนกุล กรรมการ 5.นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี กรรมการ 6.นายภัทระ คำพิทักษ์ กรรมการ 7.นายนิยม รัฐอมฤต กรรมการ 8.นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ กรรมการ 9.นางถวิลวดี บุรีกุล กรรมการ 10.นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ กรรมการ 11.นายสติธร ธนานิธิโชติ กรรมการ 12.นายภควัต อัจฉริยปัญญา หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ สถาบันฯ กรรมการ 13.นางนราวรรณ อธิวาสนพงศ์ เลขานุการ 14.น.ส.จารุวรรณ แก้วมะโน ผู้ช่วยเลขานุการ 15.น.ส.เกวลี ศรีตลาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ

หลักสูตรใช้เวลาไม่นาน ภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 25 มิ.ย. ถึง 24 ก.ค.59 มีวิชาที่เปิดการเรียนการสอนดังนี้ วิชา ธรรมาภิบาลกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้า, วิชา รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองกับดุลอำนาจในระบอบประชาธิปไตย โดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากนั้นให้เข้าอบรม เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับพระราชประวัติรัชกาลที่ 7 และพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า โดย ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ และนักศึกษาจะได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 7 พิพิธภัณฑ์รัฐสภาไทย และพิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ช่วงต่อไปเป็นการฟังคำบรรยายวิชา ประเด็นร่วมสมัยสำหรับสังคมไทย การปฏิรูปการเมือง โดยนายคำนูณ สิทธิสมาน, วิชา ประเด็นร่วมสมัยสำหรับสังคมไทย ประชาคมอาเซียน ผลกระทบต่อประเทศไทยและการเตรียมความพร้อม โดย ศ.ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู, วิชา บทบาทนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพกับการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ โดยนายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ นายชัยวัฒน์ จันทิมา นายสุชัย เจริญมุขยนันท และนายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์, วิชา ภูมิรัฐศาสตร์ และเศรษฐกิจโลกสมัยใหม่ โดย รศ.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, วิชา สันติวิธีในการสร้างสังคม สันติสุข สมานฉันท์ และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายนพพร โพธิรังสิยากร นายเมธัส อนุวัตรอุดม, วิชา การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นไทย รศ.วุฒิสาร ตันไชย, วิชา แนวคิด และหลักการประชาธิปไตย บริบทสากลและประเทศไทย โดย ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, วิชา บทบาทนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพกับการพัฒนาประชาธิปไตยไทย โดย ศ.ธีรยุทธ บุญมี, วิชา กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพ สำหรับนักสื่อสารมวลชน โดยนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี, วิชา การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศกับความท้าทายของนักสื่อสารมวลชน โดย ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์, วิชา ประเด็นร่วมสมัยสำหรับสังคมไทยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการสิ่งแวดล้อม ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, วิชา ประเด็นร่วมสมัยสำหรับสังคมไทย ความเสมอภาคทางเพศและสิทธิมนุษยชน โดยนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์

การเรียนการสอนรุ่นแรกนี้ หากประสบความสำเร็จ คณะกรรมการบริหารจะนำไปพิจารณาเปิดเป็นรุ่นต่อไป โดยมีสื่อมวลชนที่ได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการฯ จำนวน 40 คน ในจำนวนนี้มี นายเชษฐ์ สุขสมเกษม ผู้สื่อข่าวอาวุโส นสพ.ไทยรัฐ เป็นนักศึกษารวมอยู่ด้วย

เขียนถึงหลักสูตรนี้ดีตรงที่ข้อมูลเน้นที่อาจารย์ผู้สอนไม่เน้นชื่อผู้เข้ารับการอบรมเหมือนหลักสูตรอื่นๆที่เข้าเรียนเพื่อหาพวก.

“ซี.12”

3 ก.ค. 2559 10:27 3 ก.ค. 2559 10:27 ไทยรัฐ