ข่าว

วิดีโอ

เรื่องหม่อนไหม

qsds.go.th เป็นเว็บไซต์ของกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้านวิจัยงาน ส่งเสริม งานรักษ์คุ้มครอง ให้เกิดประโยชน์ต่อวงการหม่อนไหมตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนสืบสานสร้างภาพลักษณ์ของไหมไทยอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในอาชีพหม่อนไหมสืบไป

เกี่ยวกับหน่วยงาน ประวัติ โครงสร้าง ผู้บริหาร นโยบายและแผน การควบคุมภายใน คลังความรู้ ห้องสมุดออนไลน์ บทความวิชาการด้านหม่อนไหม ความรู้ด้านหม่อนไหมและผลิตภัณฑ์ ฐานข้อมูล โครงการพระราชดำริ ตรานกยูงพระราชทาน ผ้าไหม GI สถิติด้านหม่อนไหม หลักสูตรการฝึกอบรม ระบบ สารสนเทศศูนย์อนุรักษ์ผ้าไหม และนอกจากนี้ใน หน้าหลัก ยังมีเส้นทางท่องเที่ยวผ้าไหม แวดวงหม่อนไหม ข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ.

3 ก.ค. 2559 10:05 3 ก.ค. 2559 10:06 ไทยรัฐ