ข่าว
100 year

สพฐ. ยกระดับคุณภาพการศึกษา ศตวรรษ ที่ 21

ไทยรัฐออนไลน์2 ก.ค. 2559 19:10 น.
SHARE

'เลขาฯ กพฐ.' ประชุมขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ย้ำคุณภาพบุคลากร ทำงานสอดรับกับพื้นที่ พร้อมดึงระบบสื่อสารอินเทอร์เน็ตใช้

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.59 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จ.เชียงใหม่ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นประธานการประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ โดยวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตนเองและหน่วยงาน ครอบคลุมองค์ความรู้ สมรรถนะที่จำเป็นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการบริหารจัดการที่ดี ตลอดจนมีระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เน้นการพัฒนาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามจุดเน้น สพฐ. และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวด้วยว่า รูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีลักษณะที่เป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่มาช่วยในการเรียนการสอน ดังนั้นทักษะด้าน ICT จึงมีความสำคัญมากสำหรับครู ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคดิจิทัล รวมถึงใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียน เช่น ระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจ และพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online ระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างครบวงจร ด้วยระบบ DLIT และ DLTV ทำให้ครูไม่ต้องทิ้งชั้นเรียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งเป็นผลดีต่อกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง ทุกโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ โดยการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาจะต้องอาศัยความร่วมมือรวมพลังจากบุคลากรทุกฝ่าย จำเป็นต้องมีการสร้างวัฒนธรรมการพัฒนาให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา และเน้นจุดที่ควรพัฒนา ให้อยู่ที่คุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นกลไกหลักสำคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม และเป็นผู้นำในการดำเนินงาน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นองค์กรที่จะนำนโยบายดังกล่าวสู่การปฏิบัติ.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กพฐ.การศึกษาการุณ สกุลประดิษฐ์คุณภาพการศึกษายกระดับการศึกษาการศึกษา ศตวรรษ 21สพฐ.ประชาคมอาเซียนการเรียนรู้การเรียนการสอนICTเขต ศก.พิเศษชายแดนข่าวไทยรัฐออนไลน์ข่าวการเมือง

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้