ข่าว

วิดีโอ

อุ้ม 1,221 สถานศึกษาไม่ผ่านประเมินกู้เงิน กยศ.

ดร.สุภัทร จำปาทอง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการบัญชีรายจ่ายที่ 1 ที่ประชุมได้ทำเรื่องเสนอไปถึงกระทรวงการคลัง ขอผ่อนผันหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้แก่สถานศึกษาจำนวน 1,221 แห่ง ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์จากหน่วยงานภายนอก และการประเมินคุณภาพตรวจสอบจากหน่วยงานภายใน เพื่อให้นักเรียนสามารถกู้ยืมเงิน กยศ.ได้ในปีการศึกษา 2559 เนื่องจากหลักเกณฑ์ กยศ.ระบุว่า สถานศึกษาที่จะขอยื่นกู้ ได้ต้องผ่านการประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และประเมินภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด ดังนั้น ในปีถัดไปขอให้สถานศึกษาเข้าสู่การประเมินโดยเร็ว และแม้จะเป็นความผิดสถานศึกษาที่พัฒนาไม่ได้ตามมาตรฐานแต่ก็เหมือนเป็นการลงโทษเด็กเกินไป ที่ประชุมจึงขอให้ กยศ.อนุโลมให้เด็กกู้ได้ในปีนี้ไปก่อน

รองปลัด ศธ.กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังได้จัดสรรงบประมาณ 4 ล้านบาท ให้แก่เขตพื้นที่การศึกษาลงไปตรวจสอบการกู้ยืมเงินของสถานศึกษาและติดตามประเมินผล รวมถึงการสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้กู้เงินด้วย ขณะเดียวกันยังเร่งรัดให้สถานศึกษาส่งเอกสารการกู้ยืมให้ครบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันส่งข้อมูลผ่านระบบ E-Studentloan เพื่อเป็นไปตามกำหนด พร้อมกันนี้ได้ขอให้เพิ่มข้อความหน่วยงานต้นสังกัด ลงไปในหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน กยศ.ด้วย.

ดร.สุภัทร จำปาทอง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการบัญชีรายจ่ายที่ 1 ที่ประชุมได้ทำเรื่องเสนอไปถึงกระทรวงการคลัง ขอผ่อนผันหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 1 ก.ค. 2559 00:29 1 ก.ค. 2559 02:07 ไทยรัฐ