ข่าว

วิดีโอ

สุขศึกษา

www.hed.go.th เป็นเว็บไซต์ของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการองค์ความรู้เรื่องพฤติกรรมสุขภาพให้ทันสมัยต่อเนื่อง และนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสุขศึกษา เพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรม สุขภาพที่ถูกต้อง

ข้อมูลองค์กร ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ นโยบายและยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ความรู้สุขภาพ บทความสุขภาพ สุขบัญญัติแห่งชาติ โรคที่นำโดยยุง นอกจากนี้ในหน้าหลักยังมีเมนู พฤติกรรมสุขภาพเด็กและเยาวชน พฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานและผู้สูงอายุ อุทยานการเรียนรู้สุขภาพ ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลทั่วไป ฯลฯ.

30 มิ.ย. 2559 11:26 30 มิ.ย. 2559 11:27 ไทยรัฐ