วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยกย่อง'หมอกิตติโชติ'รพ.สมเด็จพระยุพราช ตะพานหินเป็นแพทย์ดีเด่นชนบทปี58

ศิริราชประกาศยกย่อง'นพ.กิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร'ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เป็นแพทย์ดีเด่นในชนบทปี 58 ชูมีความสามารถ ให้บริการชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบุคลากรทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 59 ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) กล่าวในการเป็นประธานแถลงข่าว "ประกาศผลและมอบรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทประจำปี 2558" ว่า คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบทประจำปี 2558 ซึ่งมี นพ.สมุทร จงวิศาล เป็นประธานฯ ได้พิจารณาคัดเลือกให้ นพ.กิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ.พิจิตร เป็นผู้ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คนที่ 42 ประจำปี 2558

ทั้งนี้ นพ.กิตติโชติ เป็นผู้มีความสามารถไม่ว่าจะเป็นงานด้านบริการ บริหาร การพัฒนา ทั้งยังเป็นแพทย์ที่มีความวิริยอุตสาหะ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้นำและมีมนุษยสัมพันธ์อันดี เป็นแพทย์ผู้นำการบริการในชุมชนสานต่อระบบบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนเกิดความศรัทธาต่อองค์กรในการดูแลสืบต่ออย่างมั่นคง ส่งเสริมอัตลักษณ์โรงพยาบาลคุณธรรมจนเป็นตัวอย่างแก่โรงพยาบาลอื่นๆ และความร่วมมือของประชาชนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่แพทย์ทั่วไปมาโดยตลอด ถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศ เป็นแพทย์ที่เสียสละความสุขของตนเพื่อส่วนรวม เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อมนุษย์ทั้งหลาย เป็นสิ่งที่น่านับถือยกย่องและเป็นคุณธรรมสำคัญของคนดี

นพ.สมุทร จงวิศาล ประธานการคัดเลือกเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบท กล่าวว่า มีการเสนอชื่อแพทย์ที่ปฏิบัติงานในชนบทให้คณะกรรมการฯ พิจารณาจำนวน 16 ราย คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาจนเหลือขั้นสุดท้าย 13 รายและได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลงานและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง จนพิจารณาให้ นพ.กิตติโชติ ได้รับรางวัลดังกล่าวด้วยผลงานที่มีคุณค่าน่าประทับใจ เช่น การพัฒนาระบบคุณภาพการบริการ การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลชุมชน การนำมาตรฐานคุณภาพต่างๆ มาใช้ในการดำเนินงาน การนำแนวคิดหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใช้ในการบริการจัดการและการดำรงชีวิตอย่างเป็นธรรม และกิจกรรมอาสาทำดีเพื่อสร้างจิตสำนึกทำดีด้วยกันระหว่างเจ้าหน้าที่และชุมชน ตลอดจนการยอมรับจากประชาชนในท้องถิ่น

ขณะที่ นพ.กิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร ผู้ที่รับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท กล่าวว่า รางวัลที่ได้รับถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งและเป็นกำลังใจต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไปอย่างต่อเนื่องหลังจากที่จบแพทย์มาตนก็ได้ทำงานที่ รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหินมาเกือบ 30 ปี รางวัลที่ได้ถือเป็นความสำเร็จจากการทำงานเป็นทีมของบุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลที่ทุ่มเทดูแลรักษาประชาชนในพื้นที่ให้มีสุขภาพดีขึ้นด้วย และสัญญาจะทำงานในโรงพยาบาลพื้นที่ให้ดีเลิศต่อไป

นพ.กิตติโชติ กล่าวอีกว่า ปัจจุบัน รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหินมีบุคลากร 297 คน เป็นแพทย์ 13 คน ถือว่าอัตรากำลังแพทย์ดีขึ้น แต่สายพยาบาลยังไม่เพียงพอต่อภาระงาน สำหรับเรื่องการรักษาพยาบาลนั้นปัจจุบันโรคเรื้อรังมีแนวโน้มพบมากขึ้น รวมทั้งเรื่องผู้สูงอายุซึ่ง จ.พิจิตร มีสัดส่วนผู้สูงอายุที่มากถึง 20% ของจำนวนประชากรในจังหวัด เป็นประเด็นสำคัญที่โรงพยาบาลต้องเตรียมรับมือ

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ทำให้แพทย์ทำงานในพื้นที่นั้น ตนคิดว่าเรื่องผลตอบแทนไม่ใช่ปัจจัยสำคัญ แต่การยอมรับ ความผูกพัน การให้เกียรติของคนในชุมชนเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นกำลังใจให้ปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดเพียงชั่วข้ามคืน เพราะการที่จะให้ชุมชนรักเรา เราก็ต้องรักเขาก่อน.

ศิริราชประกาศยกย่อง'นพ.กิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร'ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เป็นแพทย์ดีเด่นในชนบทปี 58 ชูมีความสามารถ ให้บริการชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบุคลากรทางการแพทย์ 29 มิ.ย. 2559 13:46 29 มิ.ย. 2559 16:10 ไทยรัฐ