วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ศธ.จัด 'ครูตู้สัญจร' เชียงใหม่ เฉลิมพระเกียรติครองราชย์ครบ 70 ปี

ศธ.จัด 'ครูตู้สัญจร' เชียงใหม่ เฉลิมพระเกียรติครองราชย์ครบ 70 ปี

  • Share:

ก.ศึกษาฯ จัดโครงการ "ครูตู้สัญจร" ที่ จ.เชียงใหม่ เฉลิมพระเกียรติ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" เนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบรอบ 70 ปี เน้นกระจายโอกาสทางการศึกษา ให้เด็กในพื้นที่ห่างไกล-ขาดแคลนครู ได้เข้าถึงอย่างเท่าเทียม

กระทรวงศึกษาธิการได้จัดกิจกรรม "ครูตู้สัญจรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี" ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการครูตู้หรือโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนั้น เกิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ต้องการกระจายโอกาสทางการศึกษา ให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนครู ได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม โดยเป็นการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนหลักสูตรขั้นพื้นฐาน จากโรงเรียนวังไกลกังวล ไปยังโรงเรียนปลายทาง ขณะเดียวกันยังมีการเปิดช่องทางการสื่อสาร ระหว่างครูและนักเรียน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอีกด้วย

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.ที่ผ่านมา พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมาย ให้ ดร.อนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ (ผช.รมต.ศธ.) พร้อมคณะผู้บริหาร สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการ ครูตู้สัญจร ดังกล่าว ณ โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายแก่ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และภายในงานมีการจัดนิทรรศการห้องเรียนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวว่า การจัดงาน ครูตู้สัญจร ภาคเหนือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบรอบ 70 ปี ในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบรอบ 70 ปี ที่ถือเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ของนักเรียนปลายทางแด่ครูต้นทาง คือครูโรงเรียนวังไกลกังวล และเพื่อติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม รวมถึงนำเสนอห้องเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

โดยโรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 7 หมู่ที่ 4 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2559 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 40 คน มีข้าราชการครู 4 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน และนายสุริยน สุริโยดร ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนแห่งนี้มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ขั้นตอนสำคัญในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ตั้งแต่ ขั้นเตรียมการสอนขั้นจัดการเรียนการสอน โดยครูนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่แก่นักเรียน ให้สามารถเข้าใจเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดรับสัญญาณการออกอากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จาก สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและปฏิบัติกิจกรรมตามโรงเรียน ต้นทาง มีการกำกับ ดูแล สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ครูแนะนำอธิบายเพิ่มเติมตามความจำเป็น และในกรณีครูต้องสอนมากกว่า 1 ห้องเรียนในเวลาเดียวกัน ก็ได้ศึกษากิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้อย่างละเอียด เพื่อเป็นวางแผนการใช้เวลา ในการหมุนเวียน สับเปลี่ยนการกำกับดูแลห้องเรียนได้อย่างเหมาะสม ต่อจากนั้นขั้นสรุป โดยครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน สาระสำคัญจากการเรียนแต่ละครั้ง พร้อมมีการวัดผลและประเมินผล เมื่อกิจกรรมการเรียนการสอนสิ้นสุดลง ในแต่ละครั้ง แต่ละหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้ทราบว่าผลการเรียนบรรลุจุดประสงค์ การเรียนรู้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด แล้ววิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาต่อไป ซึ่งนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน DLTV ที่เป็นจุดเด่นของโรงเรียน คือมีการ Pre-Post Note บันทึกการจัดการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียน

ทั้งนี้ สพฐ. ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเต็มรูปแบบจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามเป้าประสงค์ คือ การสร้างระบบการศึกษาที่มีความเสมอภาคอย่างยุติธรรมเพื่อความเป็นธรรมในสังคม เพื่อให้ผู้เรียนในทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ และทุกระดับ ได้รับการศึกษาที่เสมอภาค มีคุณภาพเท่าเทียมกันตามศักยภาพและเป้าหมายการศึกษา ประการ ซึ่งได้กำหนดเป้าหมาย และแนวทาง การดำเนินการไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีการบูรณาการความร่วมมือในด้านการพัฒนาบุคลากร การพัฒนา การจัดการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารจัดการ และการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศรวมถึงให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม มีประโยชน์เชิงพัฒนาและสอดคล้องกับเป้าหมายต่อไป

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้