วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มกอช.เดินหน้าสร้างมาตรฐานข้าว เพิ่มความเชื่อมั่น ขยายโอกาสส่งออก

มกอช.เดินหน้าสร้างมาตรฐานข้าว เพิ่มความเชื่อมั่น ขยายโอกาสส่งออก

  • Share:

เกษตรฯ สร้างความเชื่อมั่น ผลิตข้าวสารคุณภาพครบวงจร พร้อมขานรับนโยบายกระทรวงเกษตรฯ เร่งส่งเสริมมาตรฐานการผลิตข้าว Q สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค ขยายโอกาสการส่งออกตลาดข้าวไทย

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์เฉพาะสำหรับการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสินค้าข้าว ครอบคลุมถึงการรับรองผลิตภัณฑ์ (product certification) ข้าวที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ข้าวขาว ข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวหอมมะลิไทย (มกษ.4000) ข้าวหอมไทย (มกษ.4001) ข้าวกล้องงอก (มกษ.4003) และข้าว (มกษ.4004) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค


โดยทุกขั้นตอนกระบวนการผลิตหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯได้ส่งเสริมให้มีการนำมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) ไปใช้เป็นเกณฑ์ในการผลิตข้าวสารแบบครบวงจร อาทิ พันธุ์ข้าวคุณภาพ การเตรียมดิน การดูแลการเพาะปลูกข้าว ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเพิ่มมูลค่าให้สินค้าข้าว เพื่อให้ข้าวเปลือกได้มาตรฐาน GAP ส่งต่อเข้าโรงสีข้าวที่ผ่านการรับรอง

"มาตรฐานหลักการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว (มกษ. 4403-2553) หรือ GMP โรงสีข้าว เป็นอีกหนึ่งมาตรฐานที่ครอบคลุม สุขลักษณะของสถานที่ผลิต และขั้นตอนทำงานของโรงสีข้าวตั้งแต่การรับซื้อข้าวเปลือก ซึ่งเน้นให้ทราบแหล่งที่มาของข้าวเปลือกทำให้สามารถทวนสอบได้ในกรณีที่มีปัญหา นอกจากนั้น การลดความชื้น การทำความสะอาด การกะเทาะเปลือก การขัดสี การคัดแยกคุณภาพ การบรรจุ การเก็บรักษาและขนส่ง ตลอดทุกขั้นตอนการทำงาน เพื่อสร้างความมั่นใจตลอดเส้นทางการผลิตข้าวสารคุณภาพ" นางสาวดุจเดือน กล่าว


ด้าน นางสาวอิงอร ปัญญากิจ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรมีนโยบายขยายพื้นที่การผลิตข้าวที่ได้มาตรฐานการยอมรับจากผู้บริโภค มกอช. พร้อมด้วยกรมการข้าวและกรมส่งเสริมการเกษตร จึงร่วมกันดำเนินการส่งเสริม ยกระดับมาตรฐานการปลูกข้าวชาวนาไทยในหลายๆ พื้นที่ เพื่อให้ข้าวสารทั้งที่บริโภค และส่งออก มีมาตรฐานเดียวกัน ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ร้านค้า ผู้นำเข้าต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันต่างมองหามาตรฐานการผลิตเพื่อให้ผู้บริโภคปลอดภัย

ทั้งนี้ การที่เรามีเครื่องหมายรับรอง นอกจากช่วยสร้างมูลค่า สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ยังสร้างโอกาสด้านการแข่งขัน ซึ่งทุกวันนี้เราต้องยอมรับกันว่าตลาดข้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน นับวันจะมีการแข่งขันสูงมากขึ้น ดังนั้นการสร้างมาตรฐานตัว Q ที่ดูแลตั้งแต่การเพาะปลูกไปจนถึงกระบวนการสี การบรรจุถุงมายกระดับมาตรฐานข้าวไทย จะช่วยเพิ่มโอกาสการส่งออกได้มากขึ้น


นายนัด อ่อนแก้ว ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง กล่าวว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง ถึงแม้ว่าจะเป็นกลุ่มวิสาหกิจที่มีสมาชิกไม่มาก โรงสีข้าวมีกำลังการผลิตเพียงประมาณ 12 ตันต่อวัน แต่สามารถนำมาตรฐานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ มาใช้ทุกขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ แรกเริ่มกลุ่มได้นำมาตรฐาน GAP มาใช้ในการปลูกข้าวสังข์หยดก่อน จากนั้นปี 2557 จึงมีการปรับปรุงระบบบริหารจัดการกระบวนการผลิตโรงสีข้าวให้ได้มาตรฐาน GMP มกษ. ซึ่งปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนยังคงดำเนินการตามมาตรฐานสินค้าเกษตรในทุกๆ ด้านไว้ได้ ซึ่งการดำเนินงานตามมาตรฐานดังกล่าว นอกจากจะได้ข้าวสารคุณภาพ มีความปลอดภัย จำหน่ายได้มูลค่าแล้ว ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วย

ดังนั้น โรงสีอื่นๆ ของวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร และผู้ประกอบการอื่นๆ ที่มีศักยภาพ และความพร้อม ควรจะนำมาตรฐานสินค้าเกษตร ไปปฏิบัติใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจค้าข้าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตของวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร และผู้ประกอบการ

อย่างไรก็ตามปัจจุบัน มีโรงสีข้าวหลายแห่ง นำมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) ทั้ง GAP และ GMP ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการธุรกิจของโรงสีข้าว เช่น โรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และโรงสีข้าวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน ซึ่งเป็นโรงสีข้าวชุมชนขนาดเล็ก สนับสนุนให้เกษตรกรนำมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องไปใช้ในกระบวนการผลิตข้าวสังข์หยดและรับซื้อในราคาสูงกว่าราคาข้าวสังข์หยดทั่วไป เพื่อยกระดับคุณภาพข้าวสังข์หยด ตั้งแต่กระบวนการผลิตในไร่นา จนถึงกระบวนการแปรรูปข้าวเปลือกเป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างตราสินค้าผลิตภัณฑ์ของโรงสีข้าวให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค.

คุณอาจสนใจข่าวนี้