วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ป.ป.ส.อาเซียน จัดประชุมฯ เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

ที่พัทยา ป.ป.ส. อาเซียน จัดประชุมฯ เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอาเซียน ครั้งที่ 2/2559 เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวังยาเสพติดในภูมิภาคอาเซียน เสนอรายงานต่อที่ประชุม ASOD ครั้งที่ 37 ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทย ส.ค.นี้ 

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 28 มิ.ย. ที่สำนักงาน ป.ป.ส. อาเซียน (ASEAN - NARCO) โดย สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม กำหนดเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอาเซียน ครั้งที่ 2/2559 โดยมี นายณรงค์ รัตนานุกูล เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วยนางนฤมล ช่วงรังษี รองเลขาธิการ ป.ป.ส. นางสาวรัชนีกร สรสิริ นางสาวชวนพิศ ชุ่มวัฒนะ ที่ปรึกษาสำนักงาน ป.ป.ส. ผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส. ผู้แทนจากประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และคณะอาจารย์นักวิชาการจากเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติดเข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน

สำหรับการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวังยาเสพติดในภูมิภาคอาเซียน ร่วมพูดคุยถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำรวมไปถึงการร่วมผลักดัน ASEAN Drug Monitoring Report ประจำปี 2015 เข้าสู่การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด (ASEAN Senior Officials on Drug Matters - ASOD) ครั้งที่ 37 ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้น ณ ประเทศไทย ในเดือนสิงหาคม

นายณรงค์ กล่าวว่า สำนักงานความร่วมมือด้านยาเสพติดอาเซียน หรือ สำนักงาน ป.ป.ส. อาเซียน (ASEAN Narcotics Cooperation Center or ASEAN – NARCO) เป็นกลไกความร่วมมือระดับปฏิบัติระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกในการควบคุมการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้จัดตั้งสำนักงานนี้ขึ้น เป็นหน่วยงานย่อยภายในสำนักงาน ป.ป.ส. และที่ประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนได้รับรองกลไกนี้แล้ว ตลอดสองปีที่ผ่านมามีการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศสมาชิกร่วมกันหลายครั้งภายใต้กรอบความร่วมมือของสำนักงาน

เลขาธิการ ป.ป.ส. เผยต่อว่า และเพื่อรับมือกับผลกระทบจากการรวมเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ประเทศไทยได้ริเริ่มโครงการเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียน เพื่อยกระดับการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดของประเทศสมาชิก ให้สามารถบ่งชี้แนวโน้มของสถานการณ์ยาเสพติดในภูมิภาคอาเซียนได้ ข้อเสนอนี้ได้รับเสียงสนับสนุนจากทุกประเทศในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านยาเสพติดอาเซียนที่ประเทศสิงคโปร์ และได้รับการรับรองจากที่ประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน เครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียน ประกอบด้วย ผู้แทนจากประเทศสมาชิกประเทศละ 3 คน ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานด้านข้อมูลยาเสพติดของประเทศ 1 คน ผู้รับผิดชอบข้อมูลด้านการปราบปรามและลดอุปทาน 1 คน และด้านการป้องกันและบำบัดรักษา หรือข้อมูลด้านการลดอุปสงค์ยาเสพติด 1 คน และได้มีการประชุมปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2559 ไปเมื่อวันที่ 24–26 กุมภาพันธ์ 2559 ที่กรุงเทพฯ

ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแบบรายงานข้อมูลและวงรอบในการรายงานข้อมูล รวมทั้งได้มีมติที่จะร่วมกันจัดทำรายงานสถานการณ์ยาเสพติดระดับภูมิภาคของอาเซียน ประจำปี 2558 นับเป็นครั้งแรกที่มีการจัดทำรายงานสถานการณ์ยาเสพติดร่วมกันในลักษณะนี้

ที่พัทยา ป.ป.ส. อาเซียน จัดประชุมฯ เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอาเซียน ครั้งที่ 2/2559 เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวังยาเสพติดในภูมิภาคอาเซียน เสนอรายงานต่อที่ประชุม ASOD ครั้งที่ 37 ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทย ส.ค.นี้ 29 มิ.ย. 2559 03:27 29 มิ.ย. 2559 03:52 ไทยรัฐ