วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ข้าราชการไทยไม่โกง

โดย ซี.12

วันนี้มีการประชุมต่อต้านการโกงกินอันเป็นมะเร็งร้ายในวงราชการกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งน่าสนใจติดตาม

ต้องบอกเล่าถึงที่มาที่ไปของการจัดการประชุมครั้งนี้เสียก่อนว่า เป็นที่ตระหนัก รับรู้กันอยู่แล้วว่าจริยธรรมและธรรมาภิบาลเป็นหลักการสำคัญในการบริหารราชการให้สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม สามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อระบบการบริหารราชการว่าจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริง

เพราะงานราชการเป็นงานที่ใช้ทรัพยากรของสาธารณะ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการตัดสินใจ และจัดการเรื่องของส่วนรวมที่สามารถส่งผลดีหรือผลเสียต่อบุคคลและส่วนรวม รวมทั้งป้องกันและแก้ไขการกระทำผิดและลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และมีผลต่อการบริหารจัดการที่ดีของภาคราชการ

แต่ไม่วายที่โรคการทุจริตคอร์รัปชันยังระบาดแพร่หลายอยู่ในวงราชการ

คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ซึ่งมีคณะอนุกรรมการด้านการปลุกจิตสำนึก และสร้างการรับรู้ รับหน้าที่ในการดำเนินการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ การรับรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึกและอุดมการณ์ไม่กระทำทุจริต ควบคู่ไปกับการใช้มาตรการทางกฎหมายในการลงโทษผู้กระทำผิดและในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

จึงได้มอบหมายให้ สำนักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม “สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง” สำหรับข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคขึ้นในวันนี้

ประกอบกับ อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมเพื่อราชการใสสะอาด ได้เห็นชอบให้จัดการประชุมร่วมระหว่าง อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมเพื่อราชการใสสะอาด คณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ ประเด็นสำคัญ และวิธีการฝึกอบรมของหัวข้อในหลักสูตรนี้ เพื่อสร้างความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหา อีกทั้งยังเป็นการทำความเข้าใจร่วมกันในกรอบประเด็นเนื้อหาหลักสำหรับผู้ที่จะเป็นวิทยากรหลักสูตร “สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง” นี้

สำนักงาน ก.พ.จึงได้จัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจาก อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมเพื่อข้าราชการใสสะอาด คณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้เนื้อหาสาระของหลักสูตร “สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง” มีความเหมาะสม มีประสิทธิผลตลอดจนเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และทดลองหลักสูตรด้วย

การประชุมมีในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ ห้องบางลำพู ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

เปิดให้ผู้ทรงคุณวุฒิอภิปรายเนื้อหาสาระ ประเด็นสำคัญของการจัดทำหลักสูตรข้าราชการไทยไม่โกง ระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมในประเด็นเกี่ยวกับรายละเอียดของเนื้อหาสาระ ประเด็นสำคัญของการจัดทำหลักสูตรสำนึกข้าราชการไทยไม่โกง และเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการประชุม

กลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คน ประกอบด้วย อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมเพื่อราชการใสสะอาด คณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ อาจารย์มหาวิทยาลัย, NGO, ตัวแทนมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด, ตัวแทนจากศูนย์คุณธรรม

โดยมีนายสีมา สีมานันท์ ดร.จุรี วิจิตรวาทการ นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร และนายสมภพ อมาตยกุล นำทีมการระดมความเห็นดังกล่าว.

“ซี.12”

28 มิ.ย. 2559 09:42 ไทยรัฐ