วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สธ.เดินเครื่องวางระบบสุขภาพสางปมเชื้อดื้อยา

ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวหลังเป็นประธานประชุมบูรณาการนโยบายสุขภาพของประเทศไทย ครั้งที่ 2 ซึ่งมีทุกองค์กรสุขภาพเข้าร่วม ว่า เพื่อหาทิศทางการทำงานด้านสุขภาพ ซึ่งจะเน้นเรื่องการทำงานภาพรวมทุกองค์กร ที่เห็นได้ชัดเจนสุดคือ การแก้ปัญหาการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุสมผลซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งของเชื้อดื้อยาและยังเป็นปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายด้วย โดยเรื่องนี้จะให้หน่วยงานในองค์การสุขภาพร่วมมือกัน ในส่วนของ สธ.มอบนโยบายให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่งมีการจัดการการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล มี พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัด สธ. ดูแลและจะมีการทำงานร่วมกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ที่มี ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธาน จะจัดทำเป็นคู่มือการดำเนินการให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ โดยจะเริ่มดำเนินการพร้อมกันวันที่ 1 ต.ค.นี้

ศ.นพ.ปิยะสกลกล่าวอีกว่า เมื่อมีคู่มือ มีแนวทางแล้ว สธ.ก็จะกำกับดูแลให้โรงพยาบาลดำเนินการตามกรอบต่างๆ นอกจากนี้ ในส่วนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จะทำหน้าที่ในการรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ยาชนิดไหนมีข้อดี ชนิดไหนมีข้อเสีย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะทำในลักษณะการจัดสรรงบประมาณ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) จะดูในเรื่องมาตรฐานสถานพยาบาลหรือเอชเอ (HA) เป็นต้น ซึ่งแต่ละภาคส่วนก็มีหน้าที่ในการทำอยู่แล้ว เพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ.

เพื่อหาทิศทางการทำงานด้านสุขภาพ ซึ่งจะเน้นเรื่องการทำงานภาพรวมทุกองค์กร ที่เห็นได้ชัดเจนสุดคือ การแก้ปัญหาการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุสมผลซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งของเชื้อดื้อยาและยังเป็นปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายด้วย โดยเรื่องนี้จะให้หน่วยงาน 28 มิ.ย. 2559 01:37 28 มิ.ย. 2559 01:37 ไทยรัฐ