วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มท.สั่ง ขรก.หนุนงาน 'กกต.-กรธ.' เผยแพร่ประชามติ

มท.สั่งทุกจังหวัด เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก เร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยง ย้ำประกาศเขตให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ พร้อมสั่ง ขรก.วางตัวเป็นกลาง หนุน กกต.-กรธ.เผยแพร่ประชามติ

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 59 ที่กระทรวงมหาดไทย นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ และถ่ายทอดสดการประชุมฯ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลไปยังศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดและที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยในระดับจังหวัดและอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศเข้าร่วมรับฟัง นายกฤษฎา กล่าวว่า ขอให้ทุกจังหวัด เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม โดยดำเนินมาตรการดังนี้ 1. ประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ โดยให้นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สำรวจในพื้นที่รับผิดชอบย้อนหลังไป 3 ปี เน้นในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นพื้นที่เสี่ยง 2. ให้นายอำเภอสำรวจการไหลของน้ำประชุมคณะกรรมการจังหวัดในการเตรียมความพร้อม 3. ให้ทุกจังหวัดจัดตั้ง "กองอำนวยการ" ระดับจังหวัด แบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา 4. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานในพื้น 5. การใช้งบประมาณด้านสาธารณภัย เน้นย้ำในการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ 6. การให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ประสบภัย ขอให้นายอำเภอจับมืออย่างใกล้ชิดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย  

นอกจากนี้ นายกฤษฎา ยังได้มอบนโยบายเรื่องการสนับสนุนการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ว่า ขอให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทำตามกฎหมาย 3 ด้าน คือ 1. การให้ความร่วมมือคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบัญญัติและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ โดยอบรมวิทยากรเพื่อลงไปขยายความรู้ในระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน 2. การอำนวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เช่น การสนับสนุนบุคลากร สถานที่ การจัดหน่วยออกเสียง และตรวจสอบทะเบียนราษฎรในส่วนของผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติทั่วประเทศ จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงของแต่ละหน่วยออกเสียงและแจ้งรายชื่อ ผู้มีสิทธิออกเสียงในทะเบียนบ้านไปยังเจ้าบ้าน และ 3. การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการออกเสียงประชามติ และการช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของ กกต. โดยผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และพนักงานฝ่ายปกครอง ถือเป็นผู้มีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยตามกฎหมาย รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการออกเสียงประชามติด้วย ทั้งนี้ขอเน้นย้ำให้ข้าราชการในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยทุกระดับ วางตัวให้มีความเป็นกลางและปฏิบัติตนให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัด.

มท.สั่งทุกจังหวัด เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก เร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยง ย้ำประกาศเขตให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ พร้อมสั่ง ขรก.วางตัวเป็นกลาง หนุน กกต.-กรธ.เผยแพร่ประชามติ 27 มิ.ย. 2559 18:59 27 มิ.ย. 2559 21:17 ไทยรัฐ