วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

โดย ซี.12

ในจำนวน 621 รายของข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2558 ที่ได้รับการประกาศชื่อยกย่องและรับรางวัลในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2559 นั้น ได้แจ้งชื่อเป็นรายกระทรวงให้ทราบเป็นส่วนใหญ่แล้วนั้น

ยังมีหลงเหลืออีกบางกระทรวงจึงขอรวบรวมมาให้ครบถ้วนในช่วงนี้เพื่อบันทึกถึงเกียรติคุณของผู้ได้รับการยกย่องดังนี้

กระทรวงคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม นายอัครัชญ์ พ่วงแสง นางสาวอุไรรัตน์ ธนะรุ่ง กรมการขนส่งทางบก นางสาวพรทิพย์ คำเครือคง นายวันพุธ สุดใจ กรมท่าอากาศยาน นายอุดมพร แซ่ลิ้ม นางไพวรรณ ธีรภานุกูล กรมทางหลวง นายมนตรี เดชาสกุลสม นายนิพันธ์ ใหญ่อรุณ นางกมลรัตน์ อนุรักษ์ชนะชัย นายสายัน พรมแก้ว กรมทางหลวงชนบท นายครรชิต ละอองดิลก นายวิเชียร อัศววัฒนาภรณ์ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นางสาวจิรังรัก ห้วยหงษ์ทอง

กระทรวงพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นางสาวพัชรี จงรักษ์ ธุรกิจพลังงาน นายศุภวัฒก์ ฉิมทับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน นายอนุชา อนันตศานต์ และอนุรักษ์พลังงาน นายทวีป พลเสน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน นางสาวกรกช ภู่ไพบูลย์

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวทัศนียา ลัธธนันท์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม นางสาวปัทวรรณ คุณประเสริฐ นายสุเชาว์ ปานนุกูล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายสิทธิรงณ์ เร่งเงียบ นางละออ ธำรงธีระกุล กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายธีรวุธ ตันนุกิจ นางสาวจารุวัฒน์ พ่วงสุข สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายอาสาฬห์ ขำดี สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นางกอบกุล กฤตผลชัย นางอำพันธ์ ชมภูพงศ์ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นายอุษิณ วิโรจน์เตชะ

กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นางสาวภาวนา เผือกผาสุข นางศุภมิตร ปรีติเขมรัตน์ นายอมร ศรีเมือง กรมการแพทย์ นายภักดี สรรค์นิกร นางสาวบุปผาวัลย์ ศรีล้ำ นางพุทธลักษณ์ พุกเจริญ นายศรีวงค์ รูปศิริ กรมควบคุมโรค นายวิรัช ประวันเตา นางวราภรณ์ เทียนทอง นายขจรศักดิ์ พรหมมานะ กรมพัฒนา การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายสมศักดิ์ กรีชัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายสมชาย แสงกิจพร นางสาวจารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายบงกช อุบลเลิศ นายสมาน บุญสิงห์ศร กรมสุขภาพจิต นางพันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ นางอุดมรัตน์ ศรีเกตุ นายชิงชัย บุญสิงห์ กรมอนามัย นางณีรนุช อาภาจรัส นางวิภาภรณ์ เร่งเทียน นางสมจิตร สีงาม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นายนิรัตน์ เตียสุวรรณ นายญาณพล ขาวพลศรี

วันนี้ก็ยังไม่สามารถเสนอได้ครบถ้วน ยังเหลือข้าราชการดีเด่นในกระทรวงสายสังคมอีก 3-4 กระทรวงรับรองว่าจะมาได้ในเร็ววัน.

“ซี.12”

27 มิ.ย. 2559 10:25 27 มิ.ย. 2559 10:25 ไทยรัฐ