วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รอพิสูจน์ กฎ ก.ตร.

โดย สหบาท

หลายคนโหยหาความเป็นธรรม ฝากชะตากรรมไว้กับผู้นำองค์กรหลากยุค

ความหวัง “การปฏิรูปตำรวจ” ยังไม่เป็นรูปเป็นร่าง ต่างจาก ร่างกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2559 ที่ผ่านการพิจารณาของที่ประชุม ก.ตร.เมื่อวันก่อน

ประเด็นสำคัญ คือ การคัดเลือกตำรวจ ไปดำรงตำแหน่งต่างๆ ให้คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลทุกข์สุขของราษฎรเป็นสำคัญ

ยึดหลักการที่ว่า ทุกพื้นที่จำเป็นต้องมีตำรวจปฏิบัติราชการ

ดังนั้น ผู้มีอำนาจสามารถคัดเลือกหรือแต่งตั้งตำรวจไปดำรงตำแหน่งในลักษณะงาน หรือพื้นที่อื่นที่ต่างจากเดิมได้ เพื่อให้ตำรวจเกิดการเรียนรู้การทำงานรอบด้าน หรือพื้นที่ที่หลากหลายอันจะเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ

อย่างไรก็ตาม มีการให้ข้อสังเกตว่าการพิจารณาความเหมาะสมว่าจะเกิดประโยชน์แก่ราษฎรและทางราชการแท้จริงหรือไม่ ไม่ใช่เหตุผลเพียงว่าเป็นการรู้งานของตำรวจ แต่อาจส่งผลกระทบกับทุกข์สุขของประชาชน

เช่น ผู้ได้รับการแต่งตั้งไปปฏิบัติหน้าที่ ไม่มีความรู้ความชำนาญ ด้านป้องกันปราบปรามเพียงพอ ต้องใช้เวลาลองผิดลองถูกจนอาจส่งผลต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่

รวมถึงการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งต่างจากเดิม อาจเกิดปัญหาในเรื่องการขาดความร่วมมือจากคนในพื้นที่ เพราะในพื้นที่ต่างๆมีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ภาษา ค่านิยม แตกต่างกันออกไป

หรือแม้แต่การแต่งตั้งตำรวจที่ทำหน้าที่ด้านป้องกันปราบปรามมาโดยตลอดไปปฏิบัติหน้าที่ “ด้านอำนวยการ” ก็อาจไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญในการปฏิบัติงานด้านอำนวยการเพียงพอ

ทำให้ส่งผลกระทบจนเกิดความเสียหายต่อทางราชการได้

ทั้งหมดเป็น “ปัญหาเรื้อรัง” มานานที่กำลังพิสูจน์ “ความจริงใจ” ของ ผู้กุมอำนาจ การแต่งตั้งโยกย้ายว่า ยอมกล้าได้กล้าเสียเพื่อแลกกับการปัดเป่าบรรเทาทุกข์ประชาชนส่วนใหญ่แค่ไหน

เพราะเกือบทุกครั้ง ระบบวิ่งเต้น เส้นสาย เด็กของผู้เป็นนาย สยายปีกคุมพื้นทำเลทอง จ้องทำลายกฎเกณฑ์

คอยกดหัว “คนทำงาน” อยู่เป็นประจำ.

สหบาท

27 มิ.ย. 2559 10:10 27 มิ.ย. 2559 10:10 ไทยรัฐ