วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯปลุกคนไทย ร่วมต้านยาเสพติด จี้บังคับใช้ กม.เข้มงวด

นายกฯปลุกคนไทยรวมพลัง ต้านยาเสพติด ยกเป็นวาระแห่งชาติ ตระหนักถึงภัยคุกคาม จี้เจ้าหน้าที่ก้าวทันกระบวนการที่ซับซ้อน บังคับใช้ กม.เข้มงวด ...


วันที่ 26 มิถุนายน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวคำปราศรัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559 ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยว่า องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ประชาคมโลกได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายาเสพติด ที่มีต่อมวลมนุษยชาติ และเพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างจริงจัง สำหรับประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิก ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี 2530 เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนไทยได้เกิดการตระหนัก รู้ถึงภัยอันตรายจากยาเสพติด ซึ่งทำลายสุขภาพของผู้เสพ ทำลายครอบครัว ทำลายอนาคตของชาติ และทำให้เกิดปัญหาสังคม รวมถึงส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆ

ปัจจุบันรูปแบบในการกระทำผิดของกระบวนการยาเสพติดมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องหมั่นศึกษาความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อจะได้เรียนรู้วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญทุกภาคส่วนต้องร่วมทำงานแบบบูรณาการอย่างเป็นเอกภาพ เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด ทั้งด้านอาชญากรรม ด้านสาธารณสุข ด้านสิทธิมนุษยชนของเด็ก เยาวชน สตรี และชุมชนโดยรวม รัฐบาลกำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วนและเป็นวาระแห่งชาติ ด้วยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและเหมาะสม การสร้างองค์ความรู้เรื่องโทษภัยอันตรายของยาเสพติดให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน รวมทั้งการฟื้นฟูผู้ป่วยจากสารเสพติดให้กลับสู่สภาวะปกติ โดยเฉพาะการใช้กระบวนการประชารัฐเป็นตัวขับเคลื่อนด้วยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และสังคม ตามแผน “ประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด” ตลอดจนการประสานความร่วมมือในระดับอาเซียน เพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นเขตปลอดยาเสพติดและสารตั้งต้นยาเสพติดทุกประเภท เพื่อสร้างชุมชน สังคมที่มีคุณภาพด้วยกัน

ในปี 2559 นี้ เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ   เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติด รัฐบาลขอเชิญชวนคนไทยรวมใจกัน ทั้งประเทศให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้บรรลุผลสำเร็จ  เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่ทั้งสองพระองค์

ในวาระสำคัญยิ่งนี้ ในนามรัฐบาล ผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้ร่วมมือกันดูแลสังคมของเรา และทุกหน่วยงานที่ได้ทุ่มเทเสียสละเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยปลอดจากยาเสพติด และร่วมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทย ของเราให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

นายกฯปลุกคนไทยรวมพลัง ต้านยาเสพติด ยกเป็นวาระแห่งชาติ ตระหนักถึงภัยคุกคาม จี้เจ้าหน้าที่ก้าวทันกระบวนการที่ซับซ้อน บังคับใช้ กม.เข้มงวด ... 26 มิ.ย. 2559 23:12 26 มิ.ย. 2559 23:27 ไทยรัฐ