วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ปนัดดา' ปลุกจิตสำนึกคนไทยรักชาติ อย่าให้คนโกงสร้างความแตกแยก

"ปนัดดา" โพสต์เฟซบุ๊ก อย่าให้คนโกงยั่วยุแตกแยก ย้ำอยู่ยุคหลักคิดทางเศรษฐศาสตร์-การเมืองการบริหาร-รูปแบบทางการปกครองใหม่ แต่ต้องไม่ลืมเกียรติยศความเป็นชาติ เอกราชอธิปไตย


เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.59 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำส่วนหนึ่งจากการบรรยายพิเศษในฐานะประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และข้าราชการ ณ วังวรดิศ (26 มิ.ย.59) โพสต์เฟซบุ๊ก Panadda Diskul ระบุว่า "แต่ละชาติแต่ละสังคมย่อมมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ทั้งในการดำรงรักษาเอกลักษณ์ของชาติและความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ ภาษาและสำเนียงในการใช้ หลักภาษาที่ถูกต้องและไพเราะเฉกเช่นชาวอังกฤษ ถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญทางวัฒนธรรม อันมีความหมายยิ่งของชาติอีกประการหนึ่ง มารยาทจรรยาทางสังคม การวางตัว แนวคิด และกฎหมายทั้งทางจารีตประเพณี และไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ข้าพเจ้ายังจำได้แม่นยำ แต่เมื่อหลายสิบปีก่อนขณะเป็นนักเรียนอยู่ในยุโรป ยุโรปไม่เคยมองว่าอังกฤษเป็นยุโรป และอังกฤษเองก็ไม่เคยมองว่าตนเองเป็นยุโรป แต่เป็นประเทศสหราชอาณาจักร ความภาคภูมิใจในเกียรติยศทางประวัติศาสตร์ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชนทุกชาติมีความภาคภูมิใจ ทั้งประวัติศาสตร์ทางการสงคราม ประวัติศาสตร์แห่งเกียรติยศ และประวัติศาสตร์แห่งสันติสุข จนกระทั่งหลักคิดทางเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ ได้เข้าแทนที่ในยุคหลังสงคราม การแข่งขัน ความมุ่งมั่น ความทุ่มเท การเอาเปรียบ และรวมถึงหลักคิดทางการเมือง การบริหาร และรูปแบบทางการปกครองที่เกิดขึ้นใหม่"

ม.ล.ปนัดดา ระบุต่อว่า "ประเทศไทยและอาเซียนถือเป็นกรณีศึกษาของประชาคมที่เน้นเรื่องความร่วมมือร่วมใจและความรักสมัครสมาน โดยมีปฐมบทของการก่อตั้งในการพิจารณาเรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ให้เป็นเรื่องของผลพวงตามมาภายหลังเรื่องความสัมพันธ์อันแนบแน่นทางการศึกษา เยาวชน พัฒนาสังคม วัฒนธรรม กีฬา การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยียนในระดับต่างๆ ระหว่างพี่น้องประชาชนของทั้ง 10 ประเทศอาเซียน มีความเคารพและเกรงใจซึ่งกันในอัตลักษณ์แห่งอาเซียน 'หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม' และความเป็นเอกราชอธิปไตยของแต่ละประเทศ บนพื้นฐานของความเท่าเทียมแห่งบูรณภาพ และความรู้-รัก-สามัคคี ที่ควรแก่การชื่นชมยินดี อุดมการณ์ของชาติถือเป็นเรื่องสำคัญในการดำรงรักษาประเทศชาติบ้านเมืองไทยด้วยความกตัญญูรู้คุณแผ่นดิน ต้องไม่ให้ผู้ใดที่ไม่ใช่คนดีมีศีลธรรมและทุจริตคดโกงบ้านเมืองมายุยงให้ผู้คนในชาติแตกแยกและเป็นศัตรู แบ่งแยกเป็นฝ่ายเป็นสีทางการเมือง ไปไกลถึงขั้นไม่ให้เคารพในแผ่นดินเกิดซึ่งมีบุญคุณใหญ่หลวง ปัญหาเหล่านี้ที่ประเทศสหราชอาณาจักรและนานาอารยประเทศไม่มีและไม่พึงปรารถนาที่จะมี".

"ปนัดดา" โพสต์เฟซบุ๊ก อย่าให้คนโกงยั่วยุแตกแยก ย้ำอยู่ยุคหลักคิดทางเศรษฐศาสตร์-การเมืองการบริหาร-รูปแบบทางการปกครองใหม่ แต่ต้องไม่ลืมเกียรติยศความเป็นชาติ เอกราชอธิปไตย 26 มิ.ย. 2559 19:24 26 มิ.ย. 2559 22:12 ไทยรัฐ