วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ม.วลัยลักษณ์ ตั้ง 'ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์' เป็นอธิการบดีคนใหม่

ม.วลัยลักษณ์ ตั้ง 'ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์' เป็นอธิการบดีคนใหม่

  • Share:

สภา ม.วลัยลักษณ์ ประกาศแต่งตั้ง 'ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์' เป็นอธิการบดีคนใหม่

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 59 ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ออกแถลงการณ์สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องผลการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลังมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งพิเศษ 2/2559 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 59 ที่ผ่านมานั้น ได้มีการพิจารณารายงายผลการสรรหาอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ จะได้เสนอชื่อเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

ทั้งนี้โดยการประชุมสภามหาวิทยาลัย มวล.ครั้งพิเศษ/2559 ดร.สุเมธ แย้มนุ่น ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี มวล. ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติให้ ดร.สุเมธ แย้มนุ่น ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2559 และสภา มวล.ได้มีมติแต่งตั้ง ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ดำรงตำแหน่ง รก.อธิการบดี มวล.ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2559 เป็นต้นไป

สำหรับ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2494 จังหวัดสุพรรณบุรี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (เกษตรศาสตร์) คณะเกษตร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาโท รัฐศาสตร์ (การปกครอง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาเอก สาขาการบริหารการพัฒนา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นเลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2516

ทั้งนี้ยังรับราชการเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอกนานาชาติ และยังเคยดำรงตำแหน่งกรรมการการเคหะแห่งชาติ และกรรมการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้อีกด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้