วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดร.สุเมธ แนะ ยึดพระราชดำรัส 'ในหลวง' แบ่งน้ำใน1ปี ให้ใช้อย่างเพียงพอ

ดร.สุเมธ แนะ จัดการน้ำแบบบริหารเงินเดือนให้พอใช้ทั้งเดือน น้ำมา 3 เดือนเก็บให้พอใช้อีก 9 เดือน ยึดพระราชดำรัส ทำทุกอย่างให้ธรรมดายึดธรรมชาติเป็นหลัก แนะ 3 สภาทำงานร่วมกัน

วันที่ 24 มิ.ย. จากการเสวนา 3 สภาครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถานำตอนหนึ่งว่า จุดอ่อนสำคัญของระบบราชการไทย คือ ต่างคนต่างทำงาน แต่ละหน่วยงานมีกฎหมายของตนเองซึ่งถือเป็นจุดแข็ง แต่ก็เป็นจุดอ่อนด้วยในเวลาเดียวกัน จำเป็นต้องมีการประสานกำลังร่วมกัน สำหรับ 3 สภา ประกอบด้วย สภาพัฒน์, คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ก็ควรประสานงาน เช่นกัน โดยสภาพัฒน์ ซึ่งเป็นผู้กำหนดแผนพัฒนาประเทศ ต้องมีการประเมินแผน ซึ่งต้องใช้การวิจัย ในส่วนนี้สภาวิจัยจะเข้ามามีบทบาท ขณะที่ สกศ.ก็จะทำหน้าที่กำหนดแผนในการผลิตคนให้สอดคล้องกับแผนชาติ อย่างไรก็ตามตนอยากเสนอว่า ควรที่ทั้ง 3 สภาจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกันทั้ง 3 สภา เพื่อประสานงานกันอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพราะเมื่อเรามีทิศทางพัฒนาประเทศที่ชัดเจนแล้ว ก็ควรดูว่าจะมีงานวิจัยใดเข้ามารองรับ และวางแผนการผลิตคนมารองรับต่อไป

“ผมเคยเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยหลายแห่ง พบว่า งานวิจัยในปัจจุบันมีหน่วยงานต่างๆ ทำวิจัยกันในลักษณะต่างคนต่างทำ แต่ทำในปริมาณมาก แต่นำมาใช้ประโยชน์ต่อประเทศไม่ค่อยได้ เป็นความมันของคนทำวิจัยเท่านั้น ขณะที่นโยบายรัฐของบางประเทศเพื่อนบ้านมีทิศทางผลิตคนที่ชัดเจน เช่น ลาว เวียดนาม จะจัดสรรทุน 500 ทุน และส่งคนมาเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศไทย ขณะที่ประเทศไทยกลับไม่สนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเราจะปล่อยประเทศไปตามยถากรรมไม่ได้” ดร.สุเมธ กล่าว

ดร.สุเมธ กล่าวต่อว่า เราเคยเป็นยักษ์ที่ทรงพลังแต่กำลังจะกลายเป็นอดีต ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าที่เคยเห็นในอดีตจนถึงทุกวันนี้ก็มีข่าวตัดไม้ทำลายป่าอยู่ตลอด แสดงให้เห็นว่า ป่าไม้ของเราอุดมสมบูรณ์มาก น้ำก็มีเพียงพอ เพียงแต่ต้องบริหารจัดการให้เหมาะสม ที่ผ่านมาเราประสบปัญหาภัยแล้ง แต่ชุมชนที่ปฏิบัติตามโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 603 แห่ง ไม่มีชาวบ้านบ่นว่า แห้งแล้งเลยสักแห่งเดียว เราควรบริหารจัดการน้ำให้เหมือนเงินเดือน เพราะเงินเดือนออก 1 วัน แต่เราต้องใช้ 29 วัน การจัดการน้ำก็เช่นเดียวกัน เพราะน้ำจะมาปีละ 3 เดือน ก็ต้องเก็บไว้ให้พอใช้ในอีก 9 เดือน ขอให้ทุกคนทำให้ง่ายๆ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับสั่ง ให้ทำทุกอย่างด้วยความธรรมดาและยึดธรรมชาติเป็นหลัก ประเทศชาติก็จะพบกับประโยชน์สุข

ดร.สุเมธ แนะ จัดการน้ำแบบบริหารเงินเดือนให้พอใช้ทั้งเดือน น้ำมา 3 เดือนเก็บให้พอใช้อีก 9 เดือน ยึดพระราชดำรัส ทำทุกอย่างให้ธรรมดายึดธรรมชาติเป็นหลัก แนะ 3 สภาทำงานร่วมกัน 24 มิ.ย. 2559 15:10 24 มิ.ย. 2559 18:33 ไทยรัฐ