วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกอ.เผยระเบียบใหม่เปิดทาง รมว.ศธ. ดูแลข้าราชการในมหาวิทยาลัยใกล้ชิด

กกอ.เผย พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับแก้ไขประกาศใช้แล้ว ตั้ง ก.อ.ร.รับเรื่องอุทธรณ์ ร้องทุกข์ เปิดทาง รมว.ศึกษาธิการ ดูแลข้าราชการในมหาวิทยาลัยได้ใกล้ชิดขึ้น

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 59 รศ.นพ.สรนิต ศีลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

สำหรับประเด็นหลัก ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในกฎหมายนี้ คือ กำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการและการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการเรื่องดังกล่าว โดย ก.พ.อ.มีอำนาจตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ โดยเรียกย่อว่า (ก.อ.ร.) มีอำนาจหน้าที่ พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ และพิจารณาและวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ รวมถึงออกข้อบังคับเกี่ยวกับการอุทธรณ์และร้องทุกข์ กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

รศ.นพ.สรนิต กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ก.ร.อ.จะเข้ามาดูแลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กรณีที่เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทำหรือคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ยกเว้นกรณีการสั่งลงโทษ หรือการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งถึงการกระทำหรือได้รับคำสั่ง และให้สภาสถาบันฯพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งต้องไม่เกิน 90 วัน

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจผลการวินิจฉัยของสภาสถาบันฯ หรือกรณีที่สภาสถาบันฯ มิได้พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จตามกำหนด ให้มีสิทธิเสนอเรื่องร้องทุกข์ต่อ ก.อ.ร. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัย หรือวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาการวินิจฉัย และกรณีที่ผู้ร้องไม่พอใจการวินิจฉัยของ ก.อ.ร.ให้มีสิทธิฟ้องศาลปกครองได้ การปรับแก้กฎหมายดังกล่าวจะส่งผลให้ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน สามารถเข้าไปดูแลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้ใกล้ชิดและดียิ่งขึ้น

กกอ.เผย พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับแก้ไขประกาศใช้แล้ว ตั้ง ก.อ.ร.รับเรื่องอุทธรณ์ ร้องทุกข์ เปิดทาง รมว.ศึกษาธิการ ดูแลข้าราชการในมหาวิทยาลัยได้ใกล้ชิดขึ้น 23 มิ.ย. 2559 21:09 24 มิ.ย. 2559 00:51 ไทยรัฐ