วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กกอ.เผยระเบียบใหม่เปิดทาง รมว.ศธ. ดูแลข้าราชการในมหาวิทยาลัยใกล้ชิด

กกอ.เผยระเบียบใหม่เปิดทาง รมว.ศธ. ดูแลข้าราชการในมหาวิทยาลัยใกล้ชิด

  • Share:

กกอ.เผย พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับแก้ไขประกาศใช้แล้ว ตั้ง ก.อ.ร.รับเรื่องอุทธรณ์ ร้องทุกข์ เปิดทาง รมว.ศึกษาธิการ ดูแลข้าราชการในมหาวิทยาลัยได้ใกล้ชิดขึ้น

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 59 รศ.นพ.สรนิต ศีลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

สำหรับประเด็นหลัก ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในกฎหมายนี้ คือ กำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการและการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการเรื่องดังกล่าว โดย ก.พ.อ.มีอำนาจตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ โดยเรียกย่อว่า (ก.อ.ร.) มีอำนาจหน้าที่ พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ และพิจารณาและวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ รวมถึงออกข้อบังคับเกี่ยวกับการอุทธรณ์และร้องทุกข์ กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

รศ.นพ.สรนิต กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ก.ร.อ.จะเข้ามาดูแลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กรณีที่เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทำหรือคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ยกเว้นกรณีการสั่งลงโทษ หรือการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งถึงการกระทำหรือได้รับคำสั่ง และให้สภาสถาบันฯพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งต้องไม่เกิน 90 วัน

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจผลการวินิจฉัยของสภาสถาบันฯ หรือกรณีที่สภาสถาบันฯ มิได้พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จตามกำหนด ให้มีสิทธิเสนอเรื่องร้องทุกข์ต่อ ก.อ.ร. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัย หรือวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาการวินิจฉัย และกรณีที่ผู้ร้องไม่พอใจการวินิจฉัยของ ก.อ.ร.ให้มีสิทธิฟ้องศาลปกครองได้ การปรับแก้กฎหมายดังกล่าวจะส่งผลให้ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน สามารถเข้าไปดูแลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้ใกล้ชิดและดียิ่งขึ้น

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้