วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทยรัฐวิทยา 33 เปิดอาคารเรียนใหม่ที่แม่ฮ่องสอน

เปิดอาคารเรียน สพฐ. 2558 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 บ้านทุ่งพร้าว จ.แม่ฮ่องสอน หลังใหม่ มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน

วันนี้ 23 มิ.ย. 59 นายศุภศิษฏ์ หล้ากอง นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดอาคารเรียน สพฐ. 2558 อาคารเรียนหลังใหม่ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 บ้านทุ่งพร้าว อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งได้รับงบประมาณ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ด้วยเงินงบประมาณ 3,090,000 บาท อาคารเรียน สพฐ. 2558 ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559

ด้าน นายเกษม กันทาหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 บ้านทุ่งพร้าว เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 ได้มีฉันทามติตั้งชื่อให้ว่า "อาคารเรียน สพฐ. 2558" จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนกับทางโรงเรียน และได้ทำบุญเปิดป้ายอาคารใหม่ในวันนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ นักเรียน คณะครู บุคลากร ตลอดทั้งผู้ปกครองนักเรียน

ทั้งนี้ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 บ้านทุ่งพร้าว เป็นโรงเรียนในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิไทยรัฐ โดย คุณกำพล วัชรพล เจ้าของ นสพ.ไทยรัฐ เป็นผู้ก่อตั้งเป็นลำดับที่ 33 ใน 101 โรงทั่วประเทศ เปิดทำการสอนมานานถึง 61 ปี เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพและพัฒนาการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ อำเภอแม่สะเรียง มาโดยตลอด และได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโรงเรียนนำร่องการสอนวิชาชีพในโรงเรียน เป็นโรงเรียนแกนนำเด็กพิเศษเรียนรวม ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน 486 คน เป็นนักเรียนไป-กลับ จำนวน 314 คน เป็นนักเรียนพักนอน จำนวน 172 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 41 คน 

เปิดอาคารเรียน สพฐ. 2558 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 บ้านทุ่งพร้าว จ.แม่ฮ่องสอน หลังใหม่ มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 23 มิ.ย. 2559 18:10 23 มิ.ย. 2559 23:09 ไทยรัฐ