วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โดย ซี.12
24 มิ.ย. 2559 05:01 น.
นบร.รุ่น 5 (ต่อ)

นบร.รุ่น 5 (ต่อ)

โดย ซี.12
24 มิ.ย. 2559 05:01 น.
  • Share:

หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 5 อันประกอบด้วย ข้าราชการ ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนรวมทั้งสิ้น 50 รายนั้น

ได้นำเสนอชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกไปแล้วเมื่อวานนี้ 20 ราย ยังเหลืออีก 30 ราย ดังนี้

21.นายสุจิโรจน์ คงเมือง หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายพิเศษ กรมการปกครอง 22.นายสุพิทยา พุกจินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจโคนมของสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 23.นายสุกิจ รัตนศรีวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กรมวิชาการเกษตร 24.นายวิศุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสัตว์ กรมปศุสัตว์ 25.นายอติชาต รักษะจิตร ผู้อำนวยการโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา

26.นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน 27.นางสาวพจนันท์ กองมาก ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน 28.นายคงศักดิ์ มีแก้ว นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ กรมป่าไม้ 29.นายสุวรรณชัย สมปอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 30.นายวรดลต์ แจ่มจำรูญ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

31.นายธเนศ ปลื้มคิด ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 32.นายธีรวัฒน์ บุญสม หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 33.นายสุทธิพงศ์ รอตโกมิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 34.นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 35.นายไวทิต โอชวิช ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์งบประมาณ กรมชลประทาน

36.นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการส่วนกิจกรรมพิเศษ กรมชล–ประทาน 37.นายถิระศักดิ์ ทองศิริ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ กรมชลประทาน 38.นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดชุมพร กรมชลประทาน 39.นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ประจวบคีรีขันธ์ กรมประมง 40.นายปกป้อง อุ่มอยู่ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ กรมประมง

41.นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 42.นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 43.พันเอกนรินทร์ มีสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการ สำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองบัญชาการกองทัพไทย 44.นายสุเทพ ชูชัยยะ ที่ปรึกษาสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย 45.นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ รักษาการเลขาธิการมูลนิธิรากแก้วมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ

46.นางสาวเสลาลักษณ์ แจ่มประวิทย์ รีไรเตอร์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 47.นางเสาวลักษณ์ ควรพินิจ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตาม สำนักงาน กปร. 48.นายวัชระ หัศภาค ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงาน กปร. 49.นายเอกชัย เพ็งสว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต สำนักงาน กปร. 50.นางสาวสุธัญญา ลีแวง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม สำนักงาน กปร. และคุ้มครองจริยธรรม

เป็นความร่วมมือกันเพื่อดำเนินการในเรื่องที่มีคุณค่าเป็นความดีงามของบ้านเมืองให้อยู่ยืนยงไปตลอด.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้