วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดึงคลัง-ธปท.สังคายนา

เกษตรฯเร่งปฏิรูปสหกรณ์ออมทรัพย์

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการฯ ประชุมนัดแรกมีมติตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษารูปแบบรายละเอียดของสหกรณ์ที่เหมาะสม โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เป็นประธานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ผู้แทนของ สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นต้น โดยตั้งเป้าหมายดำเนินงานให้เสร็จภายไปอีก 5 เดือน หรือเดือน พ.ย.59 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติพิจารณาต่อไป

“คณะทำงานชุดนี้ มีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบธนาคารสหกรณ์ที่เหมาะสม รวมถึงรูปแบบโครงสร้างการบริหารการเงินเช่น ทุนจดทะเบียน แหล่งเงินทุน การใช้เงินทุน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับธนาคารสหกรณ์ เป็นต้น และเมื่อตกลงรูปแบบเรียบร้อยแล้ว จะเปิดรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มสหกรณ์ต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป”

สำหรับการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ มีโจทย์ที่คณะทำงานต้องปฏิบัติ 3 ข้อ คือ 1.ธนาคารต้องเป็นศูนย์กลางสร้างความเข้มแข็งให้ระบบการเงินของสมาชิก 2.ต้องมีการคุ้มครองเงินฝากให้กับสมาชิก และ 3.การดำเนินการจัดตั้งธนาคาร ต้องไม่ให้กระทบสิทธิประโยชน์ของสมาชิก นอกจากนี้ ยังได้จ้างที่ปรึกษาศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันการจัดการเพื่อพัฒนาชนบทและสังคม ศึกษาการจัดตั้งสหกรณ์ 4 รูปแบบคือ 1.กองทุนพัฒนาและคุ้มครองเงินฝากสหกรณ์ 2.สถาบันระดับยอด (APEX) เครือข่ายการเงินระหว่างสหกรณ์ประเภทเดียวกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเงินฝากสหกรณ์ 3.ศูนย์กลางการเงินสหกรณ์ และ 4.ธนาคารสหกรณ์.

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการฯ ประชุมนัดแรกมีมติตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษารูปแบบรายละเอียดของสหกรณ์ที่เหมาะสม 23 มิ.ย. 2559 00:45 23 มิ.ย. 2559 01:40 ไทยรัฐ