วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นบร.รุ่น 5

โดย ซี.12

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือสำนักงาน กปร.นั้น มีภารกิจที่จะต้องทำงานประสานกับหน่วยงานต่างๆในราชการหลายแห่งมานานแล้ว

การจัดหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ขึ้นมาโดยเชื้อเชิญผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาศึกษาอบรมร่วมกันนับเป็นกลยุทธ์ที่ถูกต้องเหมาะสม เพราะบุคคลเหล่านี้เป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าในการผลักดันดูแลโครงการที่มีคุณค่า

ในปีงบประมาณ 2559 นี้มีการเปิดหลักสูตรไปแล้วเป็น หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 5 อันประกอบด้วย ข้าราชการ ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น 50 ราย คือ

1.พันเอกจินตมัย ชีกว้าง ผู้อำนวยการกองกิจการพัฒนา กรมกิจการพลเรือนทหารบก 2.นายเรืองชัย เจริญกิจสุพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชนบท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 3.นางสาว
นาฎยา บาลี หัวหน้ากลุ่มงานบริหารผลิตภัณฑ์และเผยแพร่ สำนักพระราชวัง 4.นางสาววัลย์นภา รัชเดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.นางสายใจ มณีรัตน์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

6.นางสาวพรรณี พัชรประภาส ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงานโครงการพระราชดำริ ภาคใต้ สำนักราชเลขาธิการ 7.นางสาววีณา เตชะพนาดร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 8.นายก่อเกียรติ สมประสงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 9.นายกิตติพันธ์ จันทาศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กรมส่งเสริมการเกษตร 10.นายทวีแสง พูลพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

11.นายเดชา เชื้อบุญยืน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12.นายพลังจิต โกศัลวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานรณรงค์และประสานงานเครือข่าย สำนักงาน ก.พ. 13.นายวัฒนา มัญชุนากร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 14.นายวิทยา ไพศาลศักดิ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 15.นายโอภาส วรวาท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา กรมการข้าว

16.นายชัชร์พงษ์ นคราวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงบประมาณ 17.นางวิภาวดี ชวนบุญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 18.นายสุวิทย์ ศิริโท เศรษฐกรชำนาญการพิเศษสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 19.นายนพดล แก้วคำไสย์ หัวหน้างานศึกษาและพัฒนาป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 20.นายสมร ทิพบุญชู นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด

นบร.รุ่น 5 อีก 30 รายจะนำเสนอต่อไปในวันพรุ่งนี้.

“ซี.12”

22 มิ.ย. 2559 10:13 22 มิ.ย. 2559 10:13 ไทยรัฐ