วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สอน นร.ปลูกมะนาว เพื่อเศรษฐกิจชุมชน

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. นายประภาส บุญไชย ผอ. ร.ร.บ้านมาบพะยอม หมู่ที่ 5 ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี เผยว่า จากนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มุ่งสู่อาชีพ ของนายไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรีเขต 3 ซึ่งตนได้นำมาสานต่อ รวมทั้ง โรงเรียนของตนผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าว ปลูกอ้อย และรับจ้างทั่วไป มีฐานะค่อนข้างยากจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง ที่ผ่านมาประสบปัญหาภัยแล้ง ผู้ปกครองไม่สามารถปลูกข้าวทำนาได้ ทำให้ครอบครัวนักเรียนได้รับความ เดือดร้อน โรงเรียนซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน จึงต้องการที่จะให้ผู้ปกครองในชุมชนมีรายได้เพิ่มจากการทำนา จึงได้จัดกิจกรรมสร้างสวนเกษตรพืชผัก สวนครัวขึ้นในโรงเรียน ด้วยการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อใช้ มูลของไส้เดือนมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ให้กับพืชผักสวนครัวของโรงเรียน

นายประภาสเผยต่อว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ให้กับ นักเรียน เพื่อนำผลผลิตมาใช้ในการประกอบอาหารในโครงการอาหารกลางวัน ล่าสุด ตนได้มอบหมายให้นายนิคม ดอกเทียน ครูผู้สอน ฝึกให้นักเรียนปลูก และขยายพันธุ์มะนาวด้วยการตอนกิ่ง การเสียบยอด บนตอมะขวิด พร้อมแจกจ่ายกิ่งพันธุ์มะนาวให้นักเรียน ทุกคนนำกลับไปปลูกที่บ้าน ทั้งนี้ เพื่อนำไปบริโภคใน ครัวเรือนและแปรรูปเป็นมะนาวดอง น้ำสมุนไพร เป็น การสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว ผลการดำเนินงาน ปรากฏว่า ได้ผลดียิ่ง มีนักเรียนนำมะนาวไปปลูกใน ลองซีเมนต์ที่บ้าน ขณะนี้เจริญเติบโต ลำต้นสูงเมตรกว่า และออกผลแล้ว แถมลูกดกด้วย ทำให้ล่าสุดมีชาวบ้าน บริเวณใกล้เคียงให้ความสนใจมาขอนำกิ่งมะนาวของ ร.ร.บ้านมาบพะยอมไปปลูกกันแล้วจำนวนมาก.

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. นายประภาส บุญไชย ผอ. ร.ร.บ้านมาบพะยอม หมู่ที่ 5 ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี เผยว่า จากนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มุ่งสู่อาชีพ ของนายไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรีเขต 3 22 มิ.ย. 2559 08:39 22 มิ.ย. 2559 08:40 ไทยรัฐ