Thairath Logo
กีฬา

สอน นร.ปลูกมะนาว เพื่อเศรษฐกิจชุมชน

Share :

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. นายประภาส บุญไชย ผอ. ร.ร.บ้านมาบพะยอม หมู่ที่ 5 ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี เผยว่า จากนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มุ่งสู่อาชีพ ของนายไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรีเขต 3 ซึ่งตนได้นำมาสานต่อ รวมทั้ง โรงเรียนของตนผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าว ปลูกอ้อย และรับจ้างทั่วไป มีฐานะค่อนข้างยากจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง ที่ผ่านมาประสบปัญหาภัยแล้ง ผู้ปกครองไม่สามารถปลูกข้าวทำนาได้ ทำให้ครอบครัวนักเรียนได้รับความ เดือดร้อน โรงเรียนซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน จึงต้องการที่จะให้ผู้ปกครองในชุมชนมีรายได้เพิ่มจากการทำนา จึงได้จัดกิจกรรมสร้างสวนเกษตรพืชผัก สวนครัวขึ้นในโรงเรียน ด้วยการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อใช้ มูลของไส้เดือนมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ให้กับพืชผักสวนครัวของโรงเรียน

นายประภาสเผยต่อว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ให้กับ นักเรียน เพื่อนำผลผลิตมาใช้ในการประกอบอาหารในโครงการอาหารกลางวัน ล่าสุด ตนได้มอบหมายให้นายนิคม ดอกเทียน ครูผู้สอน ฝึกให้นักเรียนปลูก และขยายพันธุ์มะนาวด้วยการตอนกิ่ง การเสียบยอด บนตอมะขวิด พร้อมแจกจ่ายกิ่งพันธุ์มะนาวให้นักเรียน ทุกคนนำกลับไปปลูกที่บ้าน ทั้งนี้ เพื่อนำไปบริโภคใน ครัวเรือนและแปรรูปเป็นมะนาวดอง น้ำสมุนไพร เป็น การสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว ผลการดำเนินงาน ปรากฏว่า ได้ผลดียิ่ง มีนักเรียนนำมะนาวไปปลูกใน ลองซีเมนต์ที่บ้าน ขณะนี้เจริญเติบโต ลำต้นสูงเมตรกว่า และออกผลแล้ว แถมลูกดกด้วย ทำให้ล่าสุดมีชาวบ้าน บริเวณใกล้เคียงให้ความสนใจมาขอนำกิ่งมะนาวของ ร.ร.บ้านมาบพะยอมไปปลูกกันแล้วจำนวนมาก.

อ่านเพิ่มเติม...