วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลุกจิตสำนึกราชการ ป้องปรามการทุจริต

เมื่อวันนี้ 21 มิ.ย. พล.ร.ต.มนัสวี บูรณพงศ์ เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยาย การปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฐานทัพเรือสัตหีบ ที่สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีคณะนายทหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการในสังกัดเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย และในวันนี้ยังได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.สิริพงษ์ ศรีตุลา ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้อีกด้วย

สำหรับการบรรยายในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตให้แก่กำลังพล ฐานทัพเรือสัตหีบ ตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้และปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีของกองทัพเรือและประเทศชาติต่อไป

พล.ร.ต.มนัสวี บูรณพงศ์ เผยว่า การบรรยายการปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฐานทัพเรือสัตหีบ ในหัวข้อผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้และปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานจะเห็นได้ว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐเป็นปัญหาที่สำคัญที่บั่นทอนความเจริญของประเทศชาติ ถึงแม้รัฐบาลจะมีมาตรการต่างๆในการแก้ไขปัญหาแต่ก็ไม่มีแนวโน้มจะลดลง การบรรยายจึงนับเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง ที่จะมีส่วนช่วยให้กำลังพลได้รับทราบความรู้และยึดนำไปปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้.

เมื่อวันนี้ 21 มิ.ย. พล.ร.ต.มนัสวี บูรณพงศ์ เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยาย การปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฐานทัพเรือสัตหีบ ที่สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 22 มิ.ย. 2559 08:32 22 มิ.ย. 2559 08:33 ไทยรัฐ