วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.เทงบกลาง 2 หมื่นล้านปฏิรูปประเทศ หวังสานต่อโครงการนโยบายประชารัฐ

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.ได้อนุมัติหลักการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 59 งบกลางรายงานค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและความก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป วงเงิน 22,300 ล้านบาท จากวงเงินทั้งหมด 32,661 ล้านบาท เพื่อจัดสรรให้กับ 14 กระทรวง 39 หน่วยงาน เพื่อนำมาทำโครงการสำคัญของรัฐ เช่น โครงการระบบชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อี-เพย์เม้นท์ โครงการส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการใหม่ หรือสตาร์ทอัพ โครงการก่อสร้างระบบคมนาคมขนส่ง การแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย การส่งเสริมตลาดซีแอลเอ็มวี การค้าออนไลน์ เพื่อช่วยยกระดับขีดความสามารถทางแข่งขันของประเทศเพิ่มขึ้น

สำหรับภาพรวมของการขับเคลื่อนงานตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ได้แบ่งออกเป็นงาน 6 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การลงทุนภาครัฐ และโครงสร้างพื้นฐาน วงเงิน 9,647 ล้านบาท ด้านความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำ การเกษตร สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและวาระเร่งด่วน 8,752 ล้านบาท ด้านระบบราชการ กฎหมายยุติธรรม และการสร้างความปรองดอง 2,573 ล้านบาท ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และระบบการศึกษา 819 ล้านบาท ด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรม และกีฬา 278 ล้านบาท และด้านสาธารณสุข 227 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของโครงการหรือรายการที่กรมการท่องเที่ยวเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแทนกองทัพเรือ และเมืองพัทยานั้น ได้ขอให้หน่วยงานทั้ง 2 ไปจัดทำรายละเอียดโครงการหรือรายการ เพื่อมาขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามกรอบวงเงินที่ ครม.อนุมัติต่อไป.

ที่ประชุม ครม.ได้อนุมัติหลักการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 59 งบกลางรายงานค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและความก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป วงเงิน 22,300 ล้านบาท จากวงเงินทั้งหมด 32,661 ล้านบาท 22 มิ.ย. 2559 00:53 22 มิ.ย. 2559 00:54 ไทยรัฐ