วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทปอ.ย้ำสมาชิกคุมร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะรองประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ทปอ.ได้รับหนังสือจากกลุ่มศูนย์ประสานงานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ เพื่อเสนอให้ ทปอ.สนับสนุนมาตรการควบคุมร้านเหล้ารอบสถานศึกษา และมีข้อเสนอต่อ ทปอ.ดังนี้ 1.ติดตามสนับสนุนมาตรการการกำหนดโซนนิ่งร้านเหล้าให้สามารถออกเป็นมาตรการทางกฎหมายที่ชัดเจน 2.ออกมาตรการให้แต่ละสถาบันมีมาตรการเฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมาย ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22/2558 และ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และถ้าพบการกระทำผิดกฎหมายให้แต่ละสถาบันรายงานการทำผิดดังกล่าวต่อประธานคณะกรรมการ ควบคุมแอลกอฮอล์จังหวัดที่สถาบันการศึกษานั้นตั้งอยู่ 3.แจ้งเตือนให้ทุกสถาบันการศึกษา ระมัดระวังการเข้ามาทำกิจกรรมเพื่อสังคมกับสถาบันการศึกษาทั้งในระดับกับกิจกรรมนักศึกษา คณะ หรือภาควิชา ของกลุ่มธุรกิจแอลกอฮอล์

“ทปอ.ได้เน้นย้ำทุกมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกให้สนับสนุนเรื่องดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมา ทปอ.ให้ความสำคัญในการควบคุมร้านเหล้ารอบสถานศึกษาอยู่แล้ว และมหาวิทยาลัยทุกแห่งดำเนินการเรื่องนี้อย่างเข้มงวด” ศ.ดร.สุชัชวีร์กล่าว.

ทปอ.ได้รับหนังสือจากกลุ่มศูนย์ประสานงานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ เพื่อเสนอให้ ทปอ.สนับสนุนมาตรการควบคุมร้านเหล้ารอบสถานศึกษา และมีข้อเสนอต่อ ทปอ.ดังนี้ 1.ติดตามสนับสนุนมาตรการการกำหนดโซนนิ่งร้านเหล้าให้ 22 มิ.ย. 2559 00:00 22 มิ.ย. 2559 00:00 ไทยรัฐ