วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ครั้งที่ 35 ประจำปี 2559 “ไทยรัฐวิทยา โรงเรียนประชารัฐ”

สัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ครั้งที่ 35 ประจำปี 2559 “ไทยรัฐวิทยา โรงเรียนประชารัฐ”

  • Share:

นายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมูลนิธิไทยรัฐ จะจัดอบรมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศและโรงเรียนเครือข่าย ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ “ไทยรัฐวิทยา โรงเรียนประชารัฐ” ระหว่างวันที่ 7-10 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ โดย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นประธานพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.30 น.

การสัมมนาในครั้งนี้นับเป็นคร้ังที่ 35 เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษา เพิ่มพูนความรู้ ทั้งด้านวิชาการ การบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมของโรงเรียน ครู กรรมการสถานศึกษาเครือข่ายต่าง ๆ และการมอบหมายนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาโรงเรียน ให้มีความเข้มแข็งการพัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในการทำหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดยั้ง เพื่อให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยามีการพัฒนาที่ก้าวไกล

ในปีนี้จะมีพิธีลงนามเอกสารความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับมูลนิธิไทยรัฐ พร้อมกับการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2559-2562)

โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาบรรยายให้ความรู้ อาทิ

❖ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) บรรยายธรรมพิเศษ เรื่อง “การสร้างพลเมืองดี”

❖ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ จะได้มามอบนโยบายและนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ตามนโยบาย สพฐ. ปีการศึกษา 2558

❖ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยาสู่แผนปฏิบัติการ” นำโดย ดร.ราตรี ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) พร้อมคณะ

โอกาสเดียวกันนี้ยังได้มีการมอบรางวัลโรงเรียนไทยรัฐวิทยาชนะเลิศที่จัดการเรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษาดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2558

ในงานสัมมนาจัดให้มีการแสดงนิทรรศการของกลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคเหนือ ทั้ง 21 โรงเรียน ซึ่งเป็นการนำเสนอภาพแห่งความสำเร็จของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาในด้านต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา เช่น การจัดการเรียนรู้ ครู : นักเรียน เอกลักษณ์ความเป็นไทยรัฐวิทยา รวมทั้งการนำเสนอหลักสูตรและแผนการจัดกิจกรรมเรื่องสื่อมวลชนศึกษา โครงการส่งเสริมสุขภาวะของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาตามหลัก 6 อ. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดี ที่ใช้สอนในโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั้ง 101 แห่งทั่วประเทศ ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวได้ตั้งแต่วันท่ี 8 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้