วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ครม.เห็นชอบแถลงการณ์ร่วมวัฒนธรรมเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 7

ครม.เห็นชอบแถลงการณ์ร่วมวัฒนธรรมเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 7

  • Share:

ที่ประชุม ครม.เห็นชอบแถลงการณ์และกรอบการประชุมร่วมรัฐมนตรีวัฒนธรรมเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 22-24 มิ.ย. พร้อมมั่นใจนำผลการประชุมที่ได้มาพัฒนาต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม ให้ตอบโจทย์กับสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันได้

นายวีระโรจน์ พจนรัตน์ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างแถลงการณ์และกรอบแนวทางในการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 7 ซึ่งตนจะเดินทางไปเข้าร่วมประชุมระหว่างวันที่ 22-24 มิ.ย. ณ เมืองกวางจู สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีสาระสำคัญดังนี้ มุ่งเน้นให้มีการสนับสนุนและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างเอเชีย และยุโรป รวมถึงการเพิ่มความตระหนักรู้ และความสนใจในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนผลักดันให้เกิดการเติบโตในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีวัฒนธรรมเอเชีย-ยุโรปจะร่วมกันผลักดันให้เกิดแผนงานอย่างเป็นรูปธรรมและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ

นายวีระโรจน์ กล่าวอีกว่า ในการประชุมในครั้งนี้ จะมีหัวข้อการหารือร่วมกันใน 3 เรื่อง ได้แก่ 1. อนาคตของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 2. มรดกทางวัฒนธรรมดั้งเดิมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ 3. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งตนเห็นว่าการเข้าร่วมประชุม จะส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในเวทีการประชุมระหว่างประเทศ ส่งผลดีต่อการส่งเสริมพัฒนาต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของประเทศ ให้ตอบสนองความต้องการสังคมในปัจจุบันและเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ การร่วมประชุมดังกล่าวจะช่วยให้การดำเนินโครงการ Creative Fine Arts หรือ การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากมรดกทางวัฒนธรรมของกรมศิลปากร นั้น จะนำมาสู่การสร้างสรรค์และต่อยอดจากองค์ความรู้ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมให้ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ ทั้งในส่วนโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุต่างๆ อย่างไรก็ตาม ตนจะนำผลสรุปการประชุม มาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานทางวัฒนธรรมของประเทศไทย เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวม เพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้