วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
9มาตรการล้างบาง ลุย!ต้านยาเสพติด

9มาตรการล้างบาง ลุย!ต้านยาเสพติด

  • Share:

“26 มิถุนายน...ของทุกปี” เป็น “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ยาเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญอันดับต้นๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชน เด็ก เยาวชน หมู่บ้าน ชุมชน...สังคมโดยรวม

รัฐบาลกำหนดวาระแห่งชาติให้ความสำคัญ...เร่งการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อลดผลกระทบต่อความเดือดร้อน ความทุกข์ยากของประชาชน บั่นทอนศักยภาพการพัฒนาของประเทศในอนาคต

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะ ผอ.ศอ.ปส. บอกว่า เราต้องเดินหน้าตาม “แผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2559-2560”

...แก้ไขปัญหายาเสพติดด้วย “กลไกประชารัฐ” บูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกัน ทั้งภาคราชการ เอกชน ประชาชน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจความคิดเห็นของประชาชน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจสูงต่อผลการดำเนินงานภาพรวมของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในระดับปานกลางถึงมากที่สุด ร้อยละ 97.3 แต่ก็ยังพบว่า...ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยในบางพื้นที่

ที่สำคัญ...เห็นว่าปัญหายาเสพติดยังส่งผลกระทบต่อคนในหมู่บ้าน เช่น มองว่ายาเสพติดยังหาซื้อได้ง่าย ช่องทางการสื่อสารมีความหลากหลายในการสั่งซื้อ เลี่ยงการจับกุมของเจ้าหน้าที่ได้ง่าย

ผลการสำรวจข้างต้นสะท้อนปัญหาซุกใต้พรมอยู่หลายเรื่อง พลเอกไพบูลย์ ย้ำว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. จะต้องนำผลสำรวจมาปรับการดำเนินงานตามแผนประชารัฐฯ ที่ประชาชนยังมีความพึงพอใจน้อยต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด

“เน้นแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ที่ประชาชนยังมีความพึงพอใจน้อย ให้ตรงกับสภาพที่แท้จริง...จัดชุดปฏิบัติการไปสอดส่องเฝ้าระวังในพื้นที่อย่างเข้มข้น ตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้รอบคอบและรัดกุม ทันต่อเหตุการณ์...เพื่อให้ ส่งผลให้ชุมชน สังคม ปลอดจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน”

ช่วยกันเป็นหูเป็นตา...แจ้งเบาะแสยาเสพติดได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. 1386 หรือสถานีตำรวจในทุกพื้นที่

ณรงค์ รัตนานุกูล เลขาธิการ ป.ป.ส. เสริมว่า แผน “ประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2559-2560” เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บูรณาการดำเนินงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ 4 ด้าน คือ...การปราบปรามยาเสพติด, การบำบัดรักษาผู้เสพ...ผู้ติดยาเสพติด, การป้องกันยาเสพติด และด้านการบริหารจัดการ

โดยมีแนวทางปฏิบัติ 9 ขั้นตอน เริ่มจาก...การสืบสภาพชุมชน การพบปะแกนนำ...ผู้นำธรรมชาติ...การประกาศวาระหมู่บ้าน ชุมชน (ประชาคม ครั้งที่ 1)...การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ให้ทุกครัวเรือนเข้าใจแนวทางการแก้ไขปัญหา...การคัดแยกผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ประชาคม ครั้งที่ 2)

ขั้นที่ 6...แนวทางการป้องกันยาเสพติด บูรณาการการทำงานในชุมชน ระหว่างชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ...การรับรองครัวเรือน (ประชาคม ครั้งที่ 3) และยกย่องให้เป็นครัวเรือนปลอดยาเสพติด...การใช้มาตรการทางสังคมดำเนินการต่อผู้มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง

ขั้นสุดท้าย...การรักษาสถานะ ดำรงความเข้มแข็งหมู่บ้าน...ชุมชน สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของการสร้างชุมชนให้ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน

กำหนดดำเนินการให้ได้ทั้ง 81,905 หมู่บ้านชุมชนทั่วประเทศ ในปี 2560

ณรงค์ ย้ำว่า การเอาชนะยาเสพติดในระดับหมู่บ้าน...ชุมชน จะต้องสลายโครงสร้างปัญหาด้วยการลดและขจัดอิทธิพลของกลุ่มการค้ายาเสพติด เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องมีผลประโยชน์ ให้ประชาชนในพื้นที่มั่นใจที่จะเข้าร่วมการแก้ไขปัญหาเป็นลําดับแรก แล้วดำเนินมาตรการทุกด้าน ทั้งการป้องกัน บำบัดรักษา การปราบปราม การพัฒนา เพื่อลดเงื่อนไขอย่างสอดคล้อง ประสานกันด้วยกลไกและกระบวนการ “ประชารัฐ”

หมายถึงว่า...หน่วยงานภาครัฐที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ควบคู่กับกำลังภาคประชาชนที่จะรักษาพื้นที่ต่อเนื่องในระยะต่อไป ด้วยหลักการ เข้าใจ เข้าถึง และ พัฒนา

“ผู้ผลิต ผู้ค้ายาเสพติดจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง พร้อมๆกับเปิดโอกาสให้บุคคลที่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการยาเสพติด ทั้งจากเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม ผลประโยชน์ ชักนําให้ละเลิกพฤติการณ์ด้วยการปรับเปลี่ยนทัศนคติ...วิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด”

แผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน...ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2559-2560 นอกจากจะจัดกำลังปฏิบัติให้ครอบคลุมภารกิจ สอดคล้องกับสถานการณ์ของพื้นที่แล้วยังมีชุดปฏิบัติการด้านการข่าว...ปราบปรามยาเสพติดระดับภาค ระดับจังหวัด เพื่อควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ

ภายใต้ “ยุทธการหน้าบ้านปลอดภัย” สนธิกำลังเข้าปฏิบัติการต่อพื้นที่เป้าหมายเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง...พัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 19,205 หมู่บ้าน ชุมชน ที่มีอยู่เดิมและพัฒนาเพิ่มจำนวนอีก 8,000 ภายในปี 2560...ให้เป็นหมู่บ้านที่มีความมั่นคงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้ได้ผลอย่างยั่งยืน

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศปก.ศอ.ปส.) ที่สำนักงาน ป.ป.ส. ประกอบกำลังร่วมหน่วยปฏิบัติตามแผน ทำหน้าที่รับแจ้งข่าวสารข้อร้องเรียนด้านยาเสพติดจากประชาชน อำนวยการประสานการปฏิบัติ ติดตาม ประมวลผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานผล

เพื่อบรรลุเป้าหมายเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังทั้ง 3 ระบบ นั่นก็คือ... การป้องกันยาเสพติด การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด การปราบปรามผู้ค้ายาเสพติด และการระดมความร่วมมือจากประชารัฐ

ตอกย้ำ...พลังแผ่นดิน ที่ทุกหน่วยงาน...ทุกภาคส่วนในพื้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วม

ยุทธการหน้าบ้านปลอดภัย เป็นมาตรการหนึ่งที่มุ่งหวังปราบปราม จับกุม บังคับใช้กฎหมายกับนักค้ายาเสพติดและผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนทั่วประเทศ เพื่อกวาดล้างปัญหา...บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2559 ปฏิบัติการไปแล้ว 3 ครั้ง...ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559...ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559...ครั้งที่ 3 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้านชุมชนกว่า 184 แห่ง...จับกุมผู้ต้องหาได้ 159 ราย เป็นผู้ผลิต 2 ราย ผู้ค้า 94 ราย ผู้เสพอีก 63 ราย

ยึดของกลางยาบ้า 220,506 เม็ด...ไอซ์ประมาณ 11 กิโลกรัม...เฮโรอีน 7 กรัม...คีตามีนผง 21 กรัม...คีตามีนน้ำ 7 ขวด...ยาแก้ไอ 24 ขวด...วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 3,553 เม็ด...ต้นกัญชา 1 ต้น...ต้นกระท่อม 1 ต้น...ใบกระท่อม 8 กิโลกรัม...น้ำกระท่อม 19 ลิตร...อาวุธปืน 13 กระบอก...กระสุนปืน 1,436 นัด

และ...ทำการยึดอายัดทรัพย์สินเป็นมูลค่ารวม 23.6 ล้านบาท

ปฏิบัติการ “ยุทธการหน้าบ้านปลอดภัย” เป็นมาตรการสำคัญที่ต้องเดินหน้าอย่างต่อเนื่องสอดรับกับแผนประชารัฐร่วมใจ ...หมู่บ้านชุมชน จะมั่นคง...ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปฏิเสธไม่ได้ว่า ทุกคน...ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันด้วยความจริงจังและจริงใจ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้