วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลัดอำเภอ 214–216

โดย ซี.12

ปี 2559 กรมการปกครองได้เปิดสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอ โดยดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.กำหนดไปเรียบร้อยแล้ว

ปลัดอำเภอรุ่นใหม่นี้ได้เข้ามารับการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอร่วมกับปลัดอำเภอรุ่นพี่ที่ยังไม่ได้ผ่านการศึกษาอบรม ที่วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สมรรถนะ และบุคลิกภาพเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาอบรม 3 รุ่น คือรุ่นที่ 214, 215 และรุ่นที่ 216 รุ่นละ 80 คน รวมทั้งสิ้น 240 คน

แต่ละรุ่นได้ดำเนินการเลือกคณะกรรมการนักศึกษาเพื่อเป็นผู้แทนของนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆอันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การศึกษาอบรมสามารถดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายดังนี้

คณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรปลัดอำเภอรุ่นที่ 214 นายภูมิวนัฏฐ์ ประทุมอินทร์ ประธานกรรมการนักศึกษา นายวุฒิภัทร อุบงชะนี รองประธานกรรมการนักศึกษา นางสาวอภิชญา น้ำผึ้ง หัวหน้ากลุ่มสวัสดิการ นางสาวกิตติมา ครองเมือง หัวหน้ากลุ่มศึกษาดูงาน นายนนทภพ เจริญขวัญ หัวหน้ากลุ่มวิชาการ นางสาวณัฐธยาน์ รังสีธนานนท์ หัวหน้ากลุ่มสังคมและบันเทิง นายทินกร บุญถา หัวหน้ากลุ่มกีฬา นายพงศ์เทพ วิสมล หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ นายธวัชชัย อินแก้วเครือ หัวหน้ากลุ่มศาสนาและวัฒนธรรม นางสาวสุทธิดา ภูต้องใจ เลขานุการ นางสาวนันท์นภัส ทำสิมมา เหรัญญิก นายอภิรักษ์ ไชยมังกร กรรมการ นายดำรงรัตน์ สุภาพัฒน์ กรรมการ นางสาวฉวีวรรณ แก้วเหมือน กรรมการ นายคูน สุขรี กรรมการ

คณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรปลัดอำเภอรุ่นที่ 215 สิบเอกเกรียงไกร จินชัยณนา ประธานกรรมการนักศึกษา นางเบ็ญจมาศ เทพจันทร์ รองประธานกรรมการนักศึกษา นายกีรติ กุศลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสวัสดิการ จ่าสิบตรีเกรียงไกร กิวัฒนา หัวหน้ากลุ่มศึกษาดูงาน นางสาวอุบลวรรณ แก้วพรหม หัวหน้ากลุ่มวิชาการ นายศตวรรษ ยิ้มตะคุ หัวหน้ากลุ่มสังคมและบันเทิง สิบตรีธนวันต์ โพธิ์ทอง หัวหน้ากลุ่มกีฬา นายธิติ นาควงษ์ หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ นายคุณากร กองกะมุด หัวหน้ากลุ่มศาสนาและวัฒนธรรม นางสาวเพ็ญศิริ งิมขุนทด เลขานุการ นางสาวจุฬารัตน์ กำลังกล้า เหรัญญิก นายคำรณ นิติพัฒน์เดชา กรรมการ นายธีรัตน์ แทนสกุล กรรมการ นายศรุต พรหมทัต กรรมการ นางสาวธาราทิพย์ หาญลำยอง กรรมการ

คณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรปลัดอำเภอรุ่นที่ 216 นายศักดินันท์ ธรรมพรหม ประธานกรรมการนักศึกษา นายทวิช กงเพชร รองประธานกรรมการนักศึกษา นายธีระศักดิ์ พยุหกฤษ หัวหน้ากลุ่มสวัสดิการ นายพีรพล นฤมลสกุลชัย หัวหน้ากลุ่มศึกษาดูงาน นายธนกฤตย์ กอบกิจเกิดดี หัวหน้ากลุ่มวิชาการ นายพายัพ บ้านสระ หัวหน้ากลุ่มสังคมและบันเทิง จ่าสิบ–เอกธนูสิน โตนันท์ หัวหน้ากลุ่มกีฬา นางสาวทิพย์กาวิล ไชยกุล หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ นายปรีชา หมื่นฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มศาสนาและวัฒนธรรม นางสาวนภัสวรรณ ป้อมกสันต์ เลขานุการ นางสาวกัลยรัตน์ รอดทัพ เหรัญญิก นายสมบัติ หลุมทอง กรรมการ พ.อ.อ.ศตพรรษ เพ็งแจ่มศรี กรรมการ นายจักรพล เที่ยวภักดิ์ กรรมการ นายณัฐพงษ์ มณีโรจน์ กรรมการ

ทั้งสามรุ่นนี้เป็นเลือดใหม่ไฟแรงและจะเป็นกำลังสำคัญของวงการนักปกครอง.

“ซี.12”

21 มิ.ย. 2559 11:31 21 มิ.ย. 2559 11:31 ไทยรัฐ