วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สร้างพระพุทธรูป พระชนมพรรษา 7รอบ 'พระราชินี'

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้า คสช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ส.ค.2559 ครั้งที่ 1/2559 โดยที่ประชุมได้รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างพระพุทธรูปฯ ที่มีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ เป็นประธานที่ปรึกษา สมเด็จพระราชาคณะจากวัดต่างๆรวม 19 รูป เป็นคณะที่ปรึกษา ส่วนคณะกรรมการอำนวยการฯ มีนายกฯเป็นประธาน และรองนายกฯเป็นรองประธาน ส่วนคณะกรรมการอำนวยการอื่นๆ อาทิ เลขาธิการพระราชวัง ราชเลขาธิการ รองราชเลขาธิการ (ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ) ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์) เลขาธิการนายกฯ หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงต่างๆ ทั้ง 20 กระทรวง ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการเหล่าทัพมีอำนาจในการกำหนดนโยบายและอำนวยการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต่างๆ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน อาทิ คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาแบบพระพุทธรูปฯ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการจัดสร้างพระพุทธรูปฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน การเงินและบัญชี เป็นต้น

ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบให้สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากร ออกแบบและปั้นต้นแบบพระพุทธรูปฯเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาแบบพระพุทธรูปฯ ได้ดำเนินการกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ขอพระราชทานพระบรม ราชวินิจฉัยแบบพระพุทธรูปฯ และขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดสร้าง รวมทั้งขอ พระราชทานนามพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาดังกล่าวว่า “พระสัมพุทธโคดมสิริกิตบรมราชินีนาถจตุราสีติวรรษมงคล” อ่านว่า “พระ-สัม-พุด-ทะ-โค-ดม-สิ-ริ-กิด-บอ-รม-มะ-รา-ชิ-นี-นาด- จะ-ตุ-รา-สี-ติ-วัด-สะ-มง-คน” มีความหมายว่า “พระสัมพุทธโคดม องค์เป็นมงคลสร้างเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา” ซึ่งราชเลขาธิการได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระพุทธรูปและพระราชทานนามพระพุทธรูปตามที่ขอพระมหากรุณา และในตอนท้าย นายกฯได้มอบหมายฝ่ายเลขานุการ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานวัดต่างๆทั่วประเทศ จัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิ.ย. พร้อมเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสนี้ด้วย.

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้า คสช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 21 มิ.ย. 2559 00:08 21 มิ.ย. 2559 03:48 ไทยรัฐ