วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทยเจ้าภาพประชุมสัตวแพทย์โลก

โดย สะ-เล-เต

อีกครั้งกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลก เมื่อองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ หรือ OIE เลือกให้ไทยเป็นผู้จัดประชุมนานาชาติด้านการศึกษาทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 4 (4th OIE Global Conference on Veterinary Education) ระหว่างวันที่ 22–24 มิ.ย.นี้ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

เจ้าภาพหลักในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยกรมปศุสัตว์ มหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนคณะสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา และสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ บอกถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เป็นไปเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิชาการทางสัตวแพทย์ ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าทันสมัย เข้ากับยุคไอที

รวมไปถึงประยุกต์หลักสูตรการศึกษาสัตวแพทยตามข้อแนะนำของ OIE เพื่อให้เกิดศักยภาพสูงสุดต่อวิชาชีพสัตวแพทย์ สร้างความเข้มแข็งของงานสัตวแพทย์บริการ อันจะส่งผลบวกต่อประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

ดูจากหัวข้อการประชุม อาทิ ความก้าวหน้าของการศึกษาด้านสัตวแพทย์ในระดับโลก สถาบันการศึกษาทางสัตวแพทย์จะต้องได้รับการสนับสนุนอย่างไร หลักปฏิบัติที่ดีในการเรียนการสอนในยุคข้อมูลข่าวสาร

รวมไปถึงนิทรรศการแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ โครงการพระราชดำริ ด้านสัตวแพทย์และปศุสัตว์ นิทรรศการขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ หรือ OIE และนิทรรศการองค์กรที่เกี่ยวกับการศึกษาสัตวแพทย์ในประเทศไทย ยิ่งกระตุ้นให้งานนี้น่าสนใจขึ้นอีกไม่น้อย

อย่างที่บอกว่าเป็นงานระดับโลก ต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจาก 180 ประเทศทั่วโลก ประมาณ 500-600 คน งานนี้เลยถือเป็นอีกงานหนึ่งที่จะเป็นหน้าเป็นตาให้ประเทศ ฉะนั้นกรมปศุสัตว์ในฐานะหนึ่งในเจ้าภาพหลักจึงการันตีความยิ่งใหญ่ อลังการงานสร้าง ไม่ให้ขายขี้หน้าชาวโลก

ยิ่งปัจจุบันแนวโน้มเกิดโรคอุบัติใหม่ที่ติดต่อจากสัตว์เพิ่มมากขึ้น สัตวแพทย์ยิ่งต้องศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา...การประชุมครั้งนี้ จึงน่าจะได้ประโยชน์กับประเทศไทยและเกษตรกรอย่างมิพักสงสัย.

สะ-เล-เต

20 มิ.ย. 2559 10:29 20 มิ.ย. 2559 10:29 ไทยรัฐ