วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เสวนาปฏิรูปราชการ

โดย ซี.12

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ แม่น้ำหนึ่งใน 5 สายที่กำลังทำหน้าที่ประคับ ประคองสถานการณ์ไปสู่การปฏิรูปประเทศอย่างแท้จริงนั้น

มีเพียง ส.ว. ไม่กี่รายที่แสดงบทบาท คนช่างพูด ออกมาปรากฏเสียงและปรากฏกายให้เป็นที่รับรู้ในสังคมข่าวสาร แล้วที่เหลือทำอะไรกันอยู่ อาจจะมีคนตั้งคำถามและเมื่อได้ไปสัมผัสความจริงแล้วก็จะได้รู้ว่านอกจากการทำหน้าที่รัฐสภาแล้วยังมีอีกมากที่ทำงานมากกว่าพูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น

อย่างเช่น การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็นกลไกที่มีความสำคัญ ต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวมคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการศึกษาการกำกับดูแลการ บริหารราชการแผ่นดินแบบประชารัฐ ทบทวนกลไกการกำกับดูแลการบริหารราชการ แผ่นดินของประเทศในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา ครอบคลุม 4 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ องค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล หน่วยงานที่ถูกกำกับดูแล ฐานข้อมูลและการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะรูปแบบกลไกการกำกับดูแลการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมาธิการฯเห็นว่า เพื่อให้การจัดทำรายงานผลการพิจารณา ศึกษาเรื่องดังกล่าวมีความสมบูรณ์มากที่สุด จึงเห็นสมควรจัดการเสวนาเรื่อง “การกำกับดูแลการบริหารราชการแผ่นดินแบบประชารัฐ” ในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องรับรอง 1-2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 เพื่อนำเสนอแนวคิดและสาระสำคัญที่ได้รับจากการพิจารณาศึกษา และรับฟังความคิดเห็น เพื่อนำผลที่ได้รับจากการสัมมนาไปพิจารณาปรับปรุงในรายงานต่อไป

ผู้ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเสวนาประมาณ 100 คน ประกอบด้วยคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน 20 คน ผู้แทนจากสภาขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศ 10 คน ผู้แทนหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแล 10 คน ผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจที่ถูกกำกับดูแล 10คน นักวิชาการ/อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย 10 คน ผู้บริหารบริษัทเอกชนซึ่งมีการบริหารจัดการที่ดี 10 คน ภาคประชาสังคม 10 คน สื่อมวลชน10คน

พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้เปิดการสัมมนาแล้วมีการอภิปรายเรื่อง “การกำกับดูแลการบริหารราชการแผ่นดินแบบประชารัฐ” โดย 3 กรรมาธิการ คือ นายสีมา สีมานันท์ พลเรือเอกชุมนุม อาจวงษ์ ศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท์

จากนั้น เป็นการวิพากษ์ร่างข้อเสนอแนะกลไกของการกำกับดูแลการบริหารราชการแผ่นดินแบบประชารัฐ โดย ศ.ศรีราชา วงศารยางค์กูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายพันธ์ชัย วัฒนชัย อดีตรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันอิศรา

แล้วเปิดรับฟังความคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมเสวนา ดำเนินรายการโดย ดร.ดนุวัศ สาคริก อนุกรรมาธิการศึกษาการกำกับดูแลการบริหารราชการแผ่นดินแบบประชารัฐ

ทั้งหมดนี้ เป็นงานใหญ่ที่จะสรุปรวบยอดให้เสร็จสิ้นภายในเช้าถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ซึ่งน่าวิตกว่าน่าจะมีเวลาไม่เพียงพอ

นอกจากนั้น ผลการศึกษาและรายงานอันมีค่านี้น่าจะมีมาตรการ ผลักดันให้ผู้ที่มีอำนาจรัฐจัดการให้เอาไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจังด้วย.

“ซี.12”

20 มิ.ย. 2559 10:02 20 มิ.ย. 2559 10:02 ไทยรัฐ