วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Aec Go On 18/06/59

กลับมาพูดถึง ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน AEC และในกลุ่ม IMT–GT อีกครั้ง เนื่องจากในปี 2558 อินโดนีเซียมีขนาดเศรษฐกิจหรือ GDP อยู่ที่ระดับประมาณ 8.96 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจัดเป็นประเทศที่ขนาด GDP ใหญ่ เป็นอันดับที่ 16 ของโลกและใหญ่เป็นอันดับ 1 ของ AEC โดยใหญ่กว่าประเทศอันดับ2 คือไทยที่มีขนาด GDP ประมาณ 4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของ AEC และ IMT-GT กว่าเท่าตัว

จากการคาดการณ์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF คาดว่าเศรษฐกิจของอินโดนีเซียจะมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วง 5 ปีข้างหน้าตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2564 ประมาณ 5-6% ต่อปี แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีในระยะยาว และขนาดเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายใหญ่ขึ้นติดในระดับโลกเป็นลำดับ จนบริษัท Price waterhouseCoopers หรือ PwC ได้ออกรายงานคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจสำคัญของโลก โดย PwC คาดว่าอินโดนีเซียจะมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 11 และ 8 ของโลกในปี 2573 และ 2593 ตามลำดับ

การที่อินโดนีเซียมี 1,890,754 ตารางกิโลเมตรซึ่งจัดเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่อันดับที่ 15 ของโลกและเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยกว่า 17,508 เกาะ จึงมีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ด้วยทางทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ แร่ธาตุต่างๆ การเกษตรและการประมง

นอกจากนี้ อินโดนีเซียยังเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรสูงสุดเป็นอันดับที่ 4 ของโลก โดยมีประชากรประมาณ 255 ล้านคน ถ้าดูโครงสร้างของประชากรพบว่าประชากรส่วนใหญ่คือวัยรุ่นและวัยทำงาน โดยประชากรที่มีอายุระหว่าง 0-14 ปี 15-29 ปี 30-54 ปี 55-64 ปี และอายุเกิน 65 ปีขึ้นไป 25.8% 17.1% 42.3% 8.2% และ 6.6% ตามลำดับ และอินโดนีเซียยังเป็นรัฐอิสลามใหญ่ที่สุดในโลก จึงทำให้อินโดนีเซียดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกทั้งขนาดของตลาด กำลังซื้อและอำนาจซื้อในอนาคต พร้อมทั้งความมั่งคั่งของทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานครับ.

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ

17 มิ.ย. 2559 15:02 17 มิ.ย. 2559 15:02 ไทยรัฐ