วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธปท.ชู 5 ปัจจัยเชื่อมโยงภาคการเงิน CLMVT แนะ ใช้โมเดลโลว์คอสต์แอร์ไลน์

ผู้ว่า ธปท. เผย ภาคการเงินใน CLMVT เปรียบเหมือนการปลูกต้นไม้ขยายเครือข่าย พร้อมชูนโยบาย 5 ปัจจัยเชื่อมโยงภาคการเงินให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ แนะ ใช้ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำเป็นต้นแบบ...

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวสุนทรพจน์หัวข้อ "Financial Connectivity in CLMVT" ในงาน CLMVT Forum 2016 : Towards a Shared Prosperity ว่า การพัฒนาภาคการเงินเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงถือเป็นรากฐานที่สำคัญ และเป็นปัจจัยที่ช่วยสร้างบรรยากาศให้เราเติบโตได้ ซึ่งการเชื่อมโยงกันระหว่างภูมิภาคเปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้

"ถ้าเครือข่ายของต้นไม้ดี ต้นไม้ก็จะเติบโต การเชื่อมโยงทางการเงินกับภาคธุรกิจต่างๆ ก็เช่นกัน หากเชื่อมโยงกันได้ดีเศรษฐกิจก็จะขยายตัว เกิดการลงทุน แต่หากไม่มีระบบที่มีประสิทธิภาพ ก็ยากที่จะรับมือกับความผันผวนที่จะเกิดขึ้นได้ ดังนั้น การร่วมมือกันระหว่างรัฐและเอกชน จึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้ระบบการเงินแข็งแกร่ง และเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างตรงจุด"

ทั้งนี้ ภาคธุรกิจการเงินในกลุ่มประเทศ CLMVT ยังมีช่องทางอีกมากที่จะนำเสนอการให้บริการทางการเงินในรูปแบบใหม่ๆ ออกมาตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้ใช้บริการ ที่นับวันจะมีความต้องการการใช้บริการทางการเงินที่มีความทันสมัย และสะดวกสบายมากขึ้น โดยภาคธุรกิจการเงินของไทยควรนำรูปแบบความสำเร็จของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำมาใช้เป็นแนวทาง ซึ่งมีนโยบายสำคัญ 5 ปัจจัย ที่จะช่วยเชื่อมโยงภาคการเงินในกลุ่มประเทศ CLMVT ให้เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1. การส่งเสริมให้มีการเปิดเสรีของภาคการเงินในประเทศให้มีความหลากหลาย และต้องมีการบูรณาการระหว่างกันในระดับภูมิภาคด้วย เพื่อลดแรงกดดันต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และเพื่อช่วยส่งเสริมขีดความสามารถที่จะทำให้กลุ่มประเทศดังกล่าวเติบโตได้ในระยะต่อไป โดยในส่วนนี้ ธปท. มั่นใจว่าได้มีการดำเนินการในเรื่องนี้เป็นอย่างดี ผ่านระบบ National e-Payment ซึ่งจะช่วยตอบสนองนักธุรกิจให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินระหว่างกันใน กลุ่มประเทศภาคีได้

2. ไทยควรมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องเครดิตบูโรที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง กับระบบการเงิน และ ATM Pool ช่วยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้มีการพัฒนาได้ง่ายขึ้น ซึ่งหลายประเทศสามารถร่วมมือระหว่างกันได้ผ่านระบบ e-Payment ที่จะช่วยเชื่อมโยงกลุ่มประเทศอาเซียน และ CLMVT โดยประโยชน์ที่เกิดขึ้นคือ จะช่วยลดค่าใช้จ่าย และช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ SMEs ในธุรกิจ E-Commerce

3. ยกระดับมาตรฐานของกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเชื่อมโยง อันจะเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้เกิดระบบที่เป็นประโยชน์ในทิศทางเดียว 4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต้องเพิ่มขีดความสามารถ และทักษะต่างๆ เพื่อรองรับการเติบโตของภูมิภาค และนวัตกรรมใหม่ 5.  การยกระดับบริการด้านการเงินเฉพาะด้าน ที่ผ่านมาประเทศไทยได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนในกลุ่ม CLMVT เข้ามาระดมทุนในตลาดทุนไทยได้ เช่น การออกพันธบัตรระดมทุนในรูปของเงินบาท เพื่อไปดำเนินโครงการสาธารณูปโภคในประเทศลาว เป็นต้น พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทข้ามชาติ

พร้อมย้ำ ธปท. พร้อมจะร่วมมือกับภาคี และประเทศต่างๆ โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินและการกำกับดูแล ถ้าทำได้จะช่วยลดค่าใช้จ่าย เป็นประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรม แรงงานที่มาทำงานในต่างประเทศจะได้ส่งเงินกลับประเทศได้ง่ายขึ้น การท่องเที่ยวจะมีพลวัตที่ดีขึ้น ผู้ประกอบการ SMEs จะได้ประโยชน์ในธุรกิจ E-Commerce มากขึ้น

ผู้ว่า ธปท. เผย ภาคการเงินใน CLMVT เปรียบเหมือนการปลูกต้นไม้ขยายเครือข่าย พร้อมชูนโยบาย 5 ปัจจัยเชื่อมโยงภาคการเงินให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ แนะ ใช้ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำเป็นต้นแบบ... 17 มิ.ย. 2559 14:14 17 มิ.ย. 2559 15:58 ไทยรัฐ