วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขนส่งชัยนาท ลุยจัดระเบียบรถรับส่งนักเรียน เข้มตรวจสภาพ

ขนส่งชัยนาท ออกประกาศให้เจ้าของรถยนต์ส่วนบุคคลที่นำรถดัดแปลงใช้รับ-ส่งนักเรียน นำรถเข้ารับการตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งจังหวัด เพื่อให้สภาพรถเป็นมาตรฐาน ปลอดภัยต่อนักเรียน ...

วันที่ 17 มิ.ย.59 นางอัจฉรา เกษณียบุตร์ ขนส่งจังหวัดชัยนาท ในฐานะนายทะเบียนจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีผู้นำรถยนต์ส่วนบุคคลเกิน 7 คน และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมาแก้ไขต่อเติมตัวรถและเพิ่มเติมที่นั่ง เพื่อนำไปใช้เป็นรถรับ-ส่งนักเรียน ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่นักเรียน จึงมีการให้เจ้าของรถที่ใช้รถรับส่งนักเรียนในเขตจังหวัดชัยนาททุกคันดำเนินการดังนี้ รถที่ใช้รับส่งนักเรียน จะต้องมีส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถครบถ้วนถูกต้อง โดยจัดให้มีเครื่องหมายหรือแผ่นป้ายพื้นสีส้มขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร มีข้อความ "รถโรงเรียน" เป็นตัวอักษรสีดำ ความสูงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร ติดไว้ที่ด้านหน้าและด้านท้ายของตัวรถ

นอกจากนี้จัดให้มีไฟสัญญาณสีเหลืองอำพันหรือสีแดงปิดเป็นระยะ ติดไว้ที่ด้านหน้าหรือด้านท้ายของตัวรถในตำแหน่งที่เหมาะสม เมื่อมิได้ใช้รถนั้นรับส่งนักเรียนให้งดใช้ไฟสัญญาณดังกล่าว รวมถึงจัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือนักเรียนเมื่อมีอุบัติเหตุ หรือเหตุฉุกเฉินขึ้น โดยติดตั้งหรือเก็บไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมปลอดภัย นำมาใช้งานได้โดยสะดวก ได้แก่ เครื่องดับเพลิงไม่น้อยกว่าหนึ่งเครื่อง ค้อนทุบกระจก ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลนักเรียน ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และนำรถที่ใช้รับส่งนักเรียนเข้ารับการตรวจสภาพ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท สาขาอำเภอหันคา เพื่อให้การควบคุม กำกับ ดูแลรถที่นำมาใช้รับส่งนักเรียนเป็นรถที่มีสภาพปลอดภัย

ขนส่งชัยนาท ออกประกาศให้เจ้าของรถยนต์ส่วนบุคคลที่นำรถดัดแปลงใช้รับ-ส่งนักเรียน นำรถเข้ารับการตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งจังหวัด เพื่อให้สภาพรถเป็นมาตรฐาน ปลอดภัยต่อนักเรียน ... 17 มิ.ย. 2559 10:36 17 มิ.ย. 2559 11:36 ไทยรัฐ