วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนช.โละ 'นวลพรรณ' พ้นเก้าอี้ที่ปรึกษาฯ ตั้ง 'อุไร' เสียบแทน

"เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ประกาศ สนช. ให้ "นวลพรรณ ล่ำซำ" พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาประธาน สนช. ตั้ง "อุไร คุณานันทกุล" เข้าทำหน้าที่แทน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 59 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เผยแพร่ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่องข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองพ้นจากตําแหน่ง โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 10 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ประกอบกับมาตรา 4 และมาตรา 96 (2) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 ให้นางนวลพรรณ ล่ำซํา พ้นจากการเป็นข้าราชการรัฐสภา ฝ่ายการเมือง ตําแหน่งที่ปรึกษาประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2559 เป็นต้นไป นอกจากนี้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 มาตรา 10 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญ(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ประกอบกับมาตรา 4 มาตรา 92 (1) มาตรา 93 และมาตรา 95 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 จึงแต่งตั้งให้ นางอุไร คุณานันทกุล เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตําแหน่งที่ปรึกษาประธาน สนช. ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2559 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช.

"เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ประกาศ สนช. ให้ "นวลพรรณ ล่ำซำ" พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาประธาน สนช. ตั้ง "อุไร คุณานันทกุล" เข้าทำหน้าที่แทน 16 มิ.ย. 2559 19:42 16 มิ.ย. 2559 20:54 ไทยรัฐ