วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปภ.เซ็นข้อตกลงขจัดทุจริตภาครัฐ ยึด 'คุ้มค่า-โปร่งใส-ตรวจสอบได้'

ปภ.เซ็นข้อตกลงขจัดทุจริตภาครัฐ ยึด 'คุ้มค่า-โปร่งใส-ตรวจสอบได้'

  • Share:

ปภ.ลงนามข้อตกลงคุณธรรม ความร่วมมือป้องกัน-ต่อต้านการทุจริต "การจัดซื้อจัดจ้าง" ภาครัฐจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล จำนวน 18 คัน ยึดความโปร่งใส-ตรวจสอบได้-เกิดความคุ้มค่า

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.59 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์และวาระแห่งชาติ ที่ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต้องร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวังป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 58 เห็นชอบให้ส่วนราชการ นำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยเฉพาะการดำเนินโครงการที่ใช้วงเงินงบประมาณมากกว่า 500 ล้านบาท ขึ้นไป ต้องจัดทำข้อตกลงคุณธรรม

ดังนั้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหน่วยงานกลางดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ จึงได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 "โครงการจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล จำนวน 18 คัน" ระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริษัท เชส เอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม) จำกัด และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิ.ย.59 ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี นายวิชัย อัศรัสกร รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ดร.คณิต วัฒนวิเชียร ว่าที่ร้อยตรี กิตติพันธ์ มูลชัยศรี และนายอธิการณ์ หริ่งเจริญ ผู้แทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมสังเกตการณ์ในพิธีลงนามฯ ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะได้นำข้อตกลงคุณธรรมมาเป็นแนวทางในการดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และสังเกตการณ์ในทุกขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมสนับสนุนให้เกิดการแข่งขัน ระหว่างผู้เสนอราคาทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมถึงการตรวจรับงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา โดยยึดขอบเขตของงาน (TOR) เป็นหลัก ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความมุ่งมั่นในการดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างประเทศไทยใสสะอาด และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งนอกจากจะเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริตคอร์รัปชันภาครัฐ ทำให้ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI Index) ของประเทศไทยดีขึ้น ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนต่างชาติและประชาชนชาวไทย ในการยกระดับความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐแล้ว ยังเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย พ.ศ.2558-2563 "ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง ประชาคมยั่งยืน"

นายเจษฎา เดชสกุลฤทธิ์ CEO บริษัท เชส เอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม) จำกัด กล่าวว่า ในฐานะคู่สัญญาในการดำเนินโครงการจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จึงได้ร่วมลงนามข้อตกลงคุณธรรมฯ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และสนับสนุนให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการในการนำรถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล ไปใช้ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ซึ่งบริษัทฯจะปฏิบัติตามข้อตกลงคุณธรรมที่ได้ร่วมลงนามฯอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐมีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้