วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ก.พ.ร.ชุดใหม่

โดย ซี.12

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือ ก.พ.ร.ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการโดยตำแหน่ง 4 รายและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ 10 ราย จาก 8 ด้าน รวมเป็น 14 รายนั้น

ในส่วนของ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 10 รายครบวาระการดำรงตำแหน่งไปแล้วตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2558 คือปีกว่ามาแล้วแต่เมื่อยังไม่ได้ตั้งชุดใหม่กรรมการชุดเดิมก็ประชุมทำหน้าที่ต่อมาอีกปีเศษตามที่กฎหมายกำหนดไว้

จนกระทั่งถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จำนวน 10 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบกำหนดวาระสี่ปีแล้ว เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2558 ตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร. ได้สรรหาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 71/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ดังนี้

ด้านการเงินการคลัง หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ (1) รองศาสตราจารย์ วรากรณ์ สามโกเศศ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (2) นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด้านรัฐศาสตร์ นายจเด็จ อินสว่าง อดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้านนิติศาสตร์ (1) คุณพรทิพย์ จาละ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (2) ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด้านบริหารรัฐกิจ นายปรีชา วัชราภัย อดีตเลขาธิการ ก.พ. ด้านบริหารธุรกิจ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ด้านจิตวิทยาองค์การ นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด ด้านสังคมวิทยา นางจุรี วิจิตรวาทการ อดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

เมื่อรวมกับ กรรมการโดยตำแหน่ง คือ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่นายกรัfฐมนตรีกำหนดเป็นรองประธาน พลตำรวจเอกเอก อังสนานนท์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่เข้ามาในสถานะผู้ซึ่งคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย และ นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการ ก.พ.ร.เป็นกรรมการและเลขานุการก็ครบองค์ประกอบของคณะกรรมการที่สมบูรณ์

ในจำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 10 รายนี้ มีอย่างน้อย 3 คนที่จะต้องทำงานเต็มเวลา กฎหมายเขียนไว้ยังงั้นส่วนจะเป็นใครบ้างนั้นตอนขออนุมัติแต่งตั้งคงรู้กันอยู่แล้ว แต่ตอนแถลงไม่เห็นบอกเอาไว้

ที่จริงดูตัวแล้วก็พอจะเดาออกว่าใครเป็นใคร แต่ไม่แน่ใจอย่าให้เอ่ยเลยประเดี๋ยวจะเป็นการปล่อยไก่.

“ซี.12”

16 มิ.ย. 2559 12:58 16 มิ.ย. 2559 12:58 ไทยรัฐ