วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คลอดแล้ว ม.44 การันตี "เรียนฟรี 15 ปี"

คลอดแล้ว ม.44 การันตี "เรียนฟรี 15 ปี"

  • Share:
เปิดช่อง ครม.เพิ่มเติมรายการสนับสนุนเพิ่ม “ดาว์พงษ์” ยันไม่ขัดร่าง รธน.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 28/2559 เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

ใจความระบุว่า ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติกำหนดให้รัฐต้องจัดให้บุคคลได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และรัฐบาลที่ผ่านมามีนโยบายจัดการศึกษาดังกล่าวโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย เป็นเวลา 15 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 13 ม.ค.2552 หัวหน้า คสช.พิจารณาแล้วเห็นว่าสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของ คสช. และนโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล ทั้งลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรมในสังคม จึงสมควรยืนยันแนวทางดังกล่าวแต่ยกระดับจากการเป็นโครงการตามนโยบายของแต่ละรัฐบาลให้เป็นหน้าที่ของรัฐและมาตรการตามกฎหมาย เพื่อเป็นหลักประกันความยั่งยืนมั่นคง และเพื่อให้สามารถจัดงบฯสนับสนุนได้อย่างต่อเนื่อง จึงอาศัยอำนาจตามความมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 มีคำสั่งดังกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ในคำสั่งดังกล่าวให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปีให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ให้ รมว.ศึกษาธิการโดยความเห็นชอบของ ครม.กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี เพื่อเสนอตามกระบวนการจัดทำงบฯรายจ่ายประจำปี ได้แก่ 1.ค่าจัดการเรียนการสอน 2.ค่าหนังสือเรียน 3.ค่าอุปกรณ์การเรียน 4.ค่าเครื่องแบบนักเรียน 5.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ 6.ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่ ครม.เห็นชอบ ทั้งให้ ศธ.จัดทำหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้แทน และขยายผลต่อจากคำสั่งนี้แล้วเสนอ ครม.พิจารณาภายในหกเดือนนับแต่วันที่คำสั่งนี้

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากนี้ ศธ.ต้องปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับคำสั่งเรียนฟรี 15 ปี ให้เสร็จภายใน 6 เดือน และได้สั่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปรวบรวมรายละเอียดค่าใช้จ่าย เพื่อมาดูว่ารายการใดบ้างที่ผู้ปกครองอาจไม่จำเป็นต้องจ่าย ทั้งนี้ คำสั่ง คสช.ได้เพิ่มรายการ เรียนฟรีจากเดิม 5 เป็น 6 รายการ เพื่อเปิดช่องค่าใช้จ่ายอื่นตามที่ ครม.เห็นชอบ หากต่อไปรัฐบาลเห็นว่าค่าใช้จ่ายใดที่มีความจำเป็นก็เพิ่มเติมเข้าไปได้ ทั้งนี้ ยืนยันว่าคำสั่งนี้ไม่ขัดร่างรัฐธรรมนูญ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้