วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ย้ายนักตรวจสอบภายใน

โดย ซี.12

ในแต่ละกระทรวง กรม และจังหวัดต่างมีกลุ่มงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการตรวจสอบดังกล่าวโดยผู้ปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้เป็นข้าราชการที่อยู่ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ทั้งระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยซึ่งมี นักวิชาการตรวจสอบภายใน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดเพิ่งมีคำสั่งย้ายข้าราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในเมื่อตอนปลายเดือนพฤษภาคม 2559 จำนวน 8 รายคือ

1.นางสาวมะลิ ยู้บุญยงค์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง เป็น นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม 2.นางปานจิตต์ มังคลัษเฐียร นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ จังหวัดปราจีนบุรี ช่วยราชการกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง เป็น นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 3.นางสาวอรุณี โปธา นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ จังหวัดเชียงราย เป็น นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ จังหวัดลำพูน 4.นางสาวอรุณี เนตตกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร เป็น นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ จังหวัดเชียงราย

5.นางบุญญสรณ์ บุญโสม นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร 6.นางพยอม เทพา นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ จังหวัดมหาสารคาม เป็น นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ จังหวัดพะเยา 7.นางสาววงเดือน ใช้ได้สุก นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ จังหวัดปราจีนบุรี ตำแหน่งเลขที่ 1679 เป็น นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ จังหวัดปราจีนบุรี ตำแหน่งเลขที่ 1678 (เปลี่ยนเลขที่ตำแหน่ง) แล้วให้เข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อขึ้นสู่ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษต่อไป 8.นางเพ็ญรัตน์ กองสมบัติ นักวิชาการและบัญชีชำนาญการ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดหนองคาย เป็น นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ จังหวัดมหาสารคาม แล้วให้เข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อขึ้นสู่ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ต่อไป

นอกจากนั้นยังมีคำสั่งให้ นางสาวอมาวสี ทองจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วยราชการจังหวัดยโสธร รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ จังหวัดอุบลราชธานี อีกคนหนึ่ง

งานตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทยนี้มีข้อสังเกตว่าเป็นข้าราชการหญิงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกับตำแหน่ง เสมียนตราจังหวัด และเสมียนตราอำเภอ ของกรมการปกครอง.

“ซี.12”

15 มิ.ย. 2559 12:49 15 มิ.ย. 2559 12:49 ไทยรัฐ