วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นายกฯ อัญเชิญพระบรมราโชวาท กระตุ้นจิตสำนึกไทย 'รู้ รัก สามัคคี'

นายกฯ อัญเชิญพระบรมราโชวาท กระตุ้นจิตสำนึกไทย 'รู้ รัก สามัคคี'

  • Share:

นายกฯอัญเชิญพระบรมราโชวาท กระตุ้นจิตสำนึกไทย "รู้ รัก สามัคคี" เป็นปฐมบทสู่ปัจฉิมบท พลังแผ่นดิน ด้วยยุทธศาสตร์ "ฉันทามติ" เพื่อก้าวไม่สะดุด สู่จุดเร่ิมต้นประชาธิปไตยที่บริสุทธิ์ พร้อมเป็นนักเลือกตั้งที่ดี เลือกบนความถูกต้อง ไม่ขาดสติเชื่อข่าวบิดเบือน

วันที่ 14 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้นำจดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน ฉบับที่ 28 ประจำวันที่ 15 มิ.ย. มาแจกจ่ายสื่อมวลชน โดยคอลัมน์ "จากใจนายกรัฐมนตรี" ตอนหนึ่งระบุว่าเนื่องในปีมหามงคล ฉลองสิริราชสมบัติ 70 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระองค์ เพื่อกระตุ้นเตือนจิตสำนึกความ "รู้ รัก สามัคคี" ในปวงชนชาวไทย ทุกหมู่เหล่า ใจความตอนหนึ่งว่า "ชาติบ้านเมืองประกอบด้วย นานาสถาบัน อันเปรียบได้กับ อวัยวะทั้งปวง ที่ประกอบกันขึ้นเป็น ชีวิตร่างกาย ชีวิตร่างกายดำรงอยู่ได้ เพราะอวัยวะใหญ่น้อย ทำงานเป็นปกติพร้อมกันอย่างไร ชาติบ้านเมืองก็ดำรงอยู่ได้ เพราะสถาบันต่างๆ ตั้งมั่นและปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยพร้อมมูลอย่างนั้น"

สามัคคีคือพลัง ทำไมตำรวจ ทหาร อาสาสมัคร หรือแม้แต่ลูกเสือ ต้องเดินเท้าพร้อมกัน เพราะเป็น "ปฐมบท" ในความเป็นหนึ่งเดียวของกลุ่มพลัง "เพื่อปัจฉิมบท" แห่งพลังแผ่นดินของคนทั้งชาติ ด้วยวิสัยทัศน์ (เป้าหมาย) และยุทธศาสตร์ (แผนที่นำทาง) เดียวกัน อันมาจาก "ฉันทามติ" จะได้ไม่สะดุด ไม่ผิดจังหวะ ไม่ต่างคนต่างทำ ไร้ระบบระเบียบแบบแผน ส่ิงนี้ คือ จุดเร่ิมต้นของประชาธิปไตยโดยธรรมชาติ ปัญหา 1 การขับรถและขับเคลื่อนประเทศ ที่รถไม่ต่างจากคอมพิวเตอร์ คน ประเทศ ทำงานด้วยเครื่องยนต์กลไกต่างๆ ระบบปฏิบัติการ อวัยวะ และโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน หัวใจ คือ การทำงานที่ประสานสอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกัน คนรับรถมีคนเดียวที่เหลือคือผู้โดยสาร ควรช่วยดูทางไม่รบกวนสมาธิ ประเทศก็ต้องการผู้นำ ผู้ขับเคลื่อนประเทศ พาทุกคนไปสู่จุดหมายเดียวกันโดยสวัสดิภาพ

ดังนั้น "ทุกคนช่วยชาติ" โดย ช่วย 1 "เป็นนักเลือกตั้ง" เลือกคนเก่งและดี บนความถูกต้อง ใช่ถูกใจ ไร้ฉันทามติ เพื่อให้ได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล 2 "เป็นพลเมืองดี" เคารพกฎหมาย งดละเมิดสิทธิ เพื่อธำรงไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชนในสังคม ช่วย 3 "เป็นนักวิจัย" เลี่ยงความเชื่อ ถือความจริง เพื่อสร้างสรรค์ประชาธิปไตยให้บริสุทธิ์ ปัญหา 2 การศึกษาและประชาธิปไตย คือ 1.ถ้าน้ำสำคัญต่อชีวิตแล้ว "น้ำกรอง" เท่านั้น จึงจะเป็นคุณต่อร่างกาย ส่วนน้ำปนเปื้อนจะให้โทษ เปรียบเสมือนยาพิษ 2.ถ้าการศึกษาสำคัญต่อการจรรโลงวิจารณญาณของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยแล้ว "ข่าวกรอง" เท่านั้น จะนำเสียงส่วนใหญ่ ไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง เหมาะสม ส่วนข่าวสารที่บิดเบือนจะชักนำผู้ขาดสติไปสู่หนทางเสื่อม

ดังนั้น "การศึกษาช่วยคน ประชาชนช่วยชาติ" โดย ช่วย 1.สอนคนกรองข่าวสาร วิเคราะห์ด้วยเหตุผล ฟังคน เสพสื่อแต่ที่น่าเชื่อถือได้ เพื่อค้นหาความรู้(จริง)ช่วย 2."ยกระดับจิตใจคน" ทั้งจิตสำนึกและจิตสาธารณะ เพื่อบ้านเมืองที่สงบสันติ ช่วย 3."สร้างสังคมประชาธิปไตย" ที่ประชาชนไม่ปล่อยให้อารมณ์ครอบงำเหตุผล และยอมรับฟังความเห็นต่าง เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ ทั้งนี้ หาก "ศีล 5" ช่วยสร้างคนดีแล้ว ค่านิยมคนไทย 12 ประการ ก็จะช่วยคืนส่ิงดีงามสู่สังคมไทย

ขณะที่คอลัมน์ "วาทะนายกรัฐมนตรี" ได้นำถ้อยแถลงนายกฯในการลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 พ.ค.มาเผยแพร่ตอนหนึ่งว่า "รัฐบาลต้องการลดความเหลื่อมล้ำ ลดความขัดแย้ง และสร้างความมั่นคงของประเทศ ในทุกๆ ด้าน ดำเนินการตามแผนปฏิรูประเทศ "คิดใหม่ ทำใหม่ คิดดี ทำดี" กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนก็ต้องร่วมกันเป็น "ประชารัฐ" ประชาชน ต้องเปิดใจ ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงตัวเอง รัฐบาลก็ต้องเรียนรู้ "เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา" เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของประเทศไทย ข้าราชการในพื้นที่ ต้องดูแลประชาชน ทำงานร่วมกัน ใช้หัวใจในการทำงาน ทำเพื่อประชาชนทุกคนในประเทศไทย"

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้