Thairath Logo
กีฬา

แจ้งเบี่ยงจราจร ถ.พหลฯ หน้าTMB สร้างรถไฟฟ้าสีเขียว 17 มิ.ย.- 4 ก.ค.

Share :

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบน ถ.พหลโยธิน หน้าธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ ถึงสัญญาณไฟแดงก่อนเข้าห้าแยกลาดพร้าว เพื่อดำเนินการขุดสำรวจสาธารณูปโภคใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต–สะพานใหม่–คูคต วันที่ 17 มิ.ย.-4 ก.ค.

วันที่ 14 มิ.ย.59 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต–สะพานใหม่–คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการขุดสำรวจสาธารณูปโภคใต้ดิน จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณหน้าธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ ถึงสัญญาณไฟแดงก่อนเข้าห้าแยกลาดพร้าว โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางจราจรในช่วงวันเวลา ดังต่อไปนี้

1. วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 ถึง วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559

- ช่วงเวลา 22.00-05.00 น. จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธิน (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้า 3 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางการจราจรฝั่งขาเข้าคงเหลือ 4 ช่องทาง และฝั่งขาออกคงเหลือ 6 ช่องทาง เป็นระยะเวลาประมาณ 4 วัน

- ช่วงเวลา 05.00-22.00 น. จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธิน (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้า 2 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางการจราจรฝั่งขาเข้าคงเหลือ 6 ช่องทาง และฝั่งขาออกคงเหลือ 5 ช่องทาง (โดยสลับช่องทางฝั่งขาออก 1 ช่องทางเป็นฝั่งขาเข้า) เป็นระยะเวลาประมาณ 4 วัน

2. วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 ถึงวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559

- ช่วงเวลา 22.00-05.00 น. จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้า ในช่องทางคู่ขนานและช่องทางด่วน ฝั่งละ 1 ช่องทาง รวมเป็น 2 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้า ในช่องทางคู่ขนาน คงเหลือ 2 ช่องทาง และช่องทางด่วนคงเหลือ 2 ช่องทาง ส่วนฝั่งขาออกคงเหลือ 4 ช่องทาง เป็นระยะเวลาประมาณ 4 วัน

- ช่วงเวลา 05.00-22.00 น. จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธิน (เกาะกลาง) ฝั่งขาเข้า ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้า ในช่องทางคู่ขนานคงเหลือ 3 ช่องทางและช่องทางด่วน คงเหลือ 3 ช่องทาง ส่วนฝั่งขาออกคงเหลือ 4 ช่องทาง เป็นระยะเวลาประมาณ 4 วัน

3. วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559

- ช่วงเวลา 22.00-05.00 น. จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธิน (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้า 2 ช่องทางและฝั่งขาออก 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางการจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งออกคงเหลือ 5 ช่องทาง เป็นระยะเวลาประมาณ 4 วัน

- ช่วงเวลา 05.00-22.00 น. จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธิน (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้า 1 ช่องทางและฝั่งขาออก 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางการจราจรฝั่งขาเข้าคงเหลือ 6 ช่องทาง และฝั่งขาออกคงเหลือ 5 ช่องทาง เป็นระยะเวลาประมาณ 4 วัน

ทั้งนี้ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเร่งรัดการทำงานตลอด 24 ชม. เพื่อให้สามารถคืนผิวจราจรได้ภายในเวลา 05.00 น. ของวันจันทร์ และไม่ส่งผลกระทบต่อการจราจร ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว อาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน และทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม. ต้องขออภัยมาในโอกาสนี้.

อ่านเพิ่มเติม...