Thairath Logo
กีฬา

สปท. ไฟเขียวหลักเกณฑ์ปฏิรูป แต่งตั้งโยกย้าย ตร. ยึดระบบอาวุโส

Share :

สปท.เห็นชอบรายงานปฏิรูป ตร. ยกเครื่องหลักเกณฑ์แต่งตั้งโยกย้าย "สารวัตร-ผบช." ยึดหลักอาวุโส-ความสามารถ ในสัดส่วน 70-30 ส่วนระดับผู้ช่วย "ผบ.ตร." ให้ยึดหลักตามบัญชีอาวุโส

ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ที่มี นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธาน สปท. ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณารายงานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เรื่องการวางแนวทางมาตรฐานการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ มีสาระสำคัญคือ การแต่งตั้งตำรวจระดับสารวัตรถึงระดับผู้บัญชาการ ให้พิจารณาเรียงลำดับตามบัญชีอาวุโสประกอบกับความรู้ความสามารถ และความประพฤติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของตำแหน่งที่ว่าง ส่วนอีกร้อยละ 30 หากมีเหตุผลความจำเป็นให้พิจารณาข้ามลำดับอาวุโสได้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.ตร. ส่วนการแต่งตั้งตำรวจระดับผู้ช่วย ผบ.ตร. ขึ้นไป ให้พิจารณาเรียงตามลำดับอาวุโสในบัญชีเท่านั้นเพราะข้าราชการตำรวจที่เติบโตมาถึงระดับดังกล่าวเป็นผู้ปฏิบัติราชการมานานพอสมควร มีความรู้ความสามารถทั้งสิ้น ทำให้ทุกคนมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทำงานใกล้เคียงกัน โดยสมาชิก สปท.ส่วนใหญ่ อาทิ พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย์ นายวันชัย สอนศิริ นายนิกร จำนง ต่างอภิปรายเห็นด้วยกับรายงานดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางผลักดันการปฏิรูปตำรวจให้มีขวัญกำลังใจในการทำงาน ไม่ต้องรับใช้ผู้มีอำนาจทางการเมือง พร้อมเสนอ แนะเพิ่มเติมว่า ให้กำหนดหลักเกณฑ์ประเมินผลงานให้ชัดเจน และควรปฏิรูปตำรวจชั้นประทวนให้มีเงินเดือนสวัสดิการที่ดีควบคู่ไปด้วย

ขณะที่ นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิก สปท. อภิปรายไม่เห็นด้วยกับรายงานของ กมธ. เรื่องหลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตั้งแต่ระดับผู้ช่วย ผบ.ตร.ขึ้นไป ที่ให้ยึดเรียงลำดับตามอาวุโสอย่างเดียว เนื่องจากควรให้ฝ่ายการเมืองมีโอกาสใช้ดุลยพินิจเลือกบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. ในฐานะที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาต้องรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ประชาชน และรัฐสภา จึงควรมีสิทธิเลือกบุคคลที่ตัวเองไว้วางใจเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล การไม่ให้ฝ่ายการเมืองมีสิทธิเลือก โดยให้ยึดหลักอาวุโสตายตัวเพียงอย่างเดียว ถือเป็นการจำกัดสิทธิเกินไปหรือไม่ และหากใช้ระบบอาวุโสอย่างเดียว แต่มีปัญหาด้านความประพฤติจะทำอย่างไร ทั้งนี้ หลังจากที่สมาชิก สปท. อภิปรายครบถ้วนทุกคนแล้ว ที่ประชุม สปท.ลงมติให้ความเห็นชอบรายงานดังกล่าวด้วยคะแนน 138 ต่อ 4 งดออกเสียง 24 เพื่อส่งต่อให้ ครม.รับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...
ปฏิรูปตำรวจสปท.หลักเกณฑ์แต่งตั้ง ตร.แต่งตั้งโยกย้ายบัญชีอาวุโสตำรวจปฏิรูปการเมืองแทรกแซงอลงกรณ์ พลบุตรข่าวไทยรัฐออนไลน์ข่าวการเมือง