วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'กรุงเทพโพลล์' เผย 2 ปี คสช.ทำคะแนนหล่นทุกด้าน

"กรุงเทพโพลล์" เผย 2 ปี คสช. ทำความเชื่อมั่น ปชช.ลดลงทุกด้าน การเมืองภาพรวมคะแนนหล่น ได้คะแนน 5.12 จาก 5.62 ลดลง 0.50 ส่วนเศรษฐกิจได้คะแนน 5.07 จาก 5.37 ลดลง 0.30 คะแนน

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 59 กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง "ความเชื่อมั่นประเทศไทยหลังครบ 2 ปี คสช." โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 1,166 คน พบว่า ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทย เฉลี่ยในภาพรวม 4.99 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) ลดลงจากผลสำรวจในช่วงเดียวกันของปีก่อน 0.44 คะแนน โดยเชื่อมั่นด้านการเมืองมากที่สุด (5.12 คะแนน) รองลงมาคือ ด้านเศรษฐกิจ (5.07 คะแนน) ขณะที่ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมได้คะแนนน้อยที่สุด (4.78 คะแนน)

เมื่อแยกพิจารณาจากด้านที่ได้ความเชื่อมั่นมากที่สุดไปน้อยที่สุด พบว่า ความเชื่อมั่นด้านการเมืองในภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ย 5.12 คะแนน ลดลงจากผลสำรวจครั้งก่อน  0.50 คะแนน (5.62 คะแนน) โดยตัวชี้วัดด้านการเมืองที่ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่นมากที่สุดคือ ด้านความสามารถในการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดปัจจุบัน/คสช. (5.73 คะแนน) ขณะที่ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ ด้านการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน (4.44 คะแนน)

ความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจในภาพรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 5.07 คะแนน ลดลงจากผลสำรวจครั้งก่อน 0.30 คะแนน (5.37 คะแนน) โดยตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจที่ได้คะแนนมากที่สุดคือ ด้านความสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน (5.80 คะแนน) ส่วนด้านที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ ด้านฐานะการเงินของประเทศ (4.64 คะแนน) ส่วนความเชื่อมั่นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในภาพรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.78 คะแนน ลดลงจากผลสำรวจครั้งก่อน 0.52 คะแนน (5.30 คะแนน) โดยตัวชี้วัดด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ได้คะแนนมากที่สุดคือ ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5.39 คะแนน) ส่วนด้านที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ ด้านกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย (4.50 คะแนน)

"กรุงเทพโพลล์" เผย 2 ปี คสช. ทำความเชื่อมั่น ปชช.ลดลงทุกด้าน การเมืองภาพรวมคะแนนหล่น ได้คะแนน 5.12 จาก 5.62 ลดลง 0.50 ส่วนเศรษฐกิจได้คะแนน 5.07 จาก 5.37 ลดลง 0.30 คะแนน 13 มิ.ย. 2559 13:58 13 มิ.ย. 2559 15:21 ไทยรัฐ