วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 25

โดย ซี.12

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมมือทางวิชาการกับสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ในการจัดหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 25

โดยเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เป็นระยะเวลาเดือนเศษ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้บริหารยุคใหม่ที่มีแนวคิดเชิงบูรณาการ พร้อมที่ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในบริบทใหม่ของโลก

รายการนี้มี นายรุ่งโรจน์ รุ่งรัศมี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร นายสมนึก ปิ่นถาวรรักษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น/ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานฝึกอบรม นายกิตติพงษ์ ชูประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการโครงการ

สำหรับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาให้ความรู้ ความเข้าใจ และข้อคิดในช่วงต่างๆของการฝึกอบรม มีหลากหลาย เช่น ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล รศ.สุขุม นวลสกุล รศ.วุฒิสาร ตันไชย์ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสวิวัฒน์ พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ รศ.ดร.รัตนา จักกะพาก และ รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นต้น

ในโอกาสนี้ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา เพื่อดำเนินกิจกรรมของรุ่น ดังนี้

1.นายภัทรวาสน์ วงศ์กิตติโสภณ ปลัด ทต.บ่อพลับ นครปฐม ประธานรุ่น 2.นายกัญจน์พงศ์ ศรีปรางค์ ปลัด ทต.ถ้ำใหญ่ นครศรีธรรมราช รองประธาน 3.นางสาวปทุมมาศ กมลเวช รองปลัด อบจ.นครปฐม เลขานุการ 4.นางสาวชนิดาภา นิลภูศรี ปลัด อบต.กะเปา สุราษฎร์ธานี ผู้ช่วยเลขานุการ 5.นางสุภาวดี ทองวิลาศ ปลัด อบต.วัดละมุด นครปฐม เหรัญญิก 6.นางสาวสำราญ อยู่ปาน ปลัด อบต.วังแขม กำแพงเพชร ผู้ช่วยเหรัญญิก

7.นายสิทธิศักดิ์ สาระอาภรณ์ ปลัด อบต.คลองเฉลิม พัทลุง หัวหน้ากลุ่มสวัสดิภาพ 8.นายวัฒนา สินธุเจริญ ปลัด อบต.ห้วยน้ำขาว กระบี่ หัวหน้ากลุ่มศึกษาดูงาน 9.นางสุภรณ์ วิชัย รองปลัด ทต.ดอนหัวฬ่อชลบุรี ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มศึกษาดูงาน 10.นายสมบัติ บินตะคุ ปลัด ทต.ซาง บึงกาฬ หัวหน้ากลุ่มวิชาการ 11.จ่าเอกดำรงค์ชัย อุ่นใจ ปลัด ทต.วังน้ำซับ สุพรรณบุรี หัวหน้ากลุ่มสังคมและบันเทิง 12.สิบเอกสุพจน์ คุณาวงศ์ ปลัด ทต.วังผา ลำพูน หัวหน้ากลุ่มกีฬา

13.นายนพพร เอี่ยมจันทร์ ปลัด อบต.โคกตูมโพนทอง สระบุรี หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ 14.นายชนะพล สุโพเมือง ปลัด ทต.บางมะเฟือง หนองบัวลำภู กรรมการตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15.นายมงคล โชคพิทักษ์สมบัติ ปลัด อบต.เทพารักษ์ สมุทรปราการ กรรมการตัวแทนภาคกลาง 16.นายวีระชัย จุฬาวงศ์สวัสดิ์ ปลัด ทต.แสงตุ้ง ตราด กรรมการตัวแทนภาคตะวันออก 17.นายพัฒนชัย ธรรมสวยดี ปลัด ทต.พรานกระต่าย กำแพงเพชร กรรมการตัวแทนภาคเหนือ 18.นางพิไลพร คงเกิด ปลัด อบต.ลานสกา นครศรีธรรมราช กรรมการตัวแทนภาคใต้

นี่เป็นหลักสูตรสูงสุดของสถาบันฯที่ได้สนองนโยบายรัฐบาลในการปรับหลักสูตรให้มีการศึกษาดูงานเฉพาะในประเทศเท่านั้น โดยได้จัดให้ไปศึกษาดูงานเรื่องการสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคมของท้องถิ่น การพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การยกระดับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การบริหารจัดการน้ำเสีย

ถ้านักบริหารท้องถิ่นทุกคนที่มาเข้าหลักสูตรสามารถเก็บเกี่ยวความรู้ความเข้าใจไปบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนในท้องถิ่นอย่างจริงจังก็คุ้มแล้ว.

“ซี.12”

13 มิ.ย. 2559 12:57 13 มิ.ย. 2559 13:14 ไทยรัฐ