วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มท.สั่งยกระดับมาตรฐานป้องกันเหตุไฟไหม้

มท.สั่งยกระดับมาตรฐานป้องกันเหตุไฟไหม้

  • Share:

มท.สั่งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยป้องกันอัคคีภัย ปรับผังเมือง-พัฒนาระบบ-ตรวจสอบอาคารทุกปี

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.59 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า สำหรับวาระ "ประเทศไทยปลอดภัย" ที่ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ประกอบกับจากสถิติการเกิดอัคคีภัยในประเทศไทยสะท้อนให้เห็นว่าการเกิดอัคคีภัยในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มและรุนแรงมากขึ้น จึงสั่งการให้จังหวัด กรุงเทพมหานคร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กำชับหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการเตรียมพร้อม ป้องกันและระงับการเกิดอัคคีภัยใน 3 ด้าน ดังนี้ 1.ด้านการผังเมืองและการควบคุมอาคารให้มีการทบทวน/ปรับปรุงแนวทางการวางผังเมือง โดยคำนึงถึงการป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงภัย เช่น การกำหนดเขตพื้นที่การก่อสร้างอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ การควบคุมมาตรฐานอาคาร รวมทั้งตรวจสอบอาคารเป็นประจำทุกปี และตรวจสอบใหญ่ทุก 5 ปี โดยเฉพาะอาคาร 9 ประเภท ได้แก่ อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ โรงแรม สถานบริการ อาคารชุด อาคารโรงงาน และป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย รวมทั้งจะต้องเร่งรัดให้เจ้าของอาคารเก่าที่ก่อสร้างก่อนมีการประกาศใช้กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงอาคารให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดโดยเร็ว

นายกฤษฎา กล่าวอีกว่า 2.ด้านการลดความเสี่ยงและป้องกันอัคคีภัย ให้มีการประเมินความเสี่ยงอัคคีภัย เพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงและความรุนแรงของอัคคีภัย และให้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ทั้งจัดเตรียมเครื่องมือสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยให้เพียงพอและพร้อมใช้ปฏิบัติงานอยู่เสมอ จัดการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยเป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ 3.ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการอัคคีภัย ให้สร้างความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานด้านวิชาการในพื้นที่ รวมทั้งให้จัดทำสรุปบทเรียนการเกิดอัคคีภัยครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์สำหรับการบริหารจัดการอัคคีภัย และการปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้